სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში მეცნიერი თანამშრომლების სამსახურში მისაღებად კონკურსის  გამოცხადების შესახებ

თარიღი: 2023-10-09 16:29:47

N 224/01-01

27.09.2023

224-01-01-4-202309271759

“უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ” სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 22-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, 372 მუხ­ლის მე-4 და მე-5 პუნ­ქტე­ბის, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­ნის­ტრის 2013 წლის 11 სექ­ტემ­ბრის N135/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი სსიპ

— ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის მე- 14 მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, მე-8 პუნ­ქტის “ა” და “პ” ქვე­პუნ­ქტე­ბის, მე-9 პუნ­ქტის, 322 მუხ­ლის მე-5 პუნ­ქტის, ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2017 წლის 31 მა­ის­ის N63/2017 დად­გე­ნი­ლე­ბის — „სსიპ

— ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი ერ­თე­ულ­ის სა­მეც­ნი­ერო პერ­სო­ნა­ლის სამ­სა­ხურ­ში მი­ღე­ბის ერ­თი­ანი წე­სი­სა და სა­მეც­ნი­ერო თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბის და­კა­ვე­ბის და­მა­ტე­ბი­თი პი­რო­ბე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ“ (დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია თსუ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი საბ­ჭოს მი­ერ, ოქ­მი N03; 23.06.2017წ), “სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვი­თი ერ­თე­ულ­ებ­ის (ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის) საშ­ტა­ტო გან­რი­გის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ“ თსუ რექ­ტო­რი­სა და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის 2023 წლის 12 ივ­ლი­სის N18/04 ერ­თობ­ლი­ვი ბრძა­ნე­ბის, ვა­ხუშ­ტი ბაგ­რა­ტი­ონ­ის სა­ხე­ლო­ბის გე­ოგ­რაიის ინ­სტი­ტუ­ტის დი­რექ­ტო­რის ნა­ნა ბო­ლაშ­ვი­ლის 2023 წლის 26 სექ­ტემ­ბრის N27779/10 წე­რი­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გა­მოცხად­დეს კონ­კურ­სი სსიპ-ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ვა­ხუშ­ტი ბაგ­რა­ტი­ონ­ის სა­ხე­ლო­ბის გე­ოგ­რა­ფი­ის ინ­სტი­ტუტ­ში მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის სამ­სა­ხურ­ში მი­სა­ღე­ბად;

2. მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრომ­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე 4 წლის ვა­დით აირ­ჩე­ვა პი­რი, რო­მელ­საც აქ­ვს მა­გის­ტრის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხი, სა­მეც­ნი­ერო — კვლე­ვი­თი საქ­მი­ან­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბა (რაც გუ­ლის­ხმობს არა მხო­ლოდ სა­მეც­ნი­ერო- კვლე­ვით, უმ­აღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ან სხვა პრო­ფი­ლურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში სა­მეც­ნი­ერო თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მუ­შა­ობ­ას, არ­ამ­ედ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სა­მეც­ნი­ერო პუბ­ლი­კა­ცი­ებ­საც) აქ­ვს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ან გა­მო­საქ­ვეყ­ნებ­ლად მი­ღე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო პუბ­ლი­კა­ცი­ები, მათ შო­რის არ­ან­აკ­ლებ 1 რე­იტ­ინ­გუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო პუბ­ლი­კა­ცია მა­ინც სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი პრო­დუქ­ცი­ის კლა­სი­ფი­კა­ცი­ის მი­ხედ­ვით;

3. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს 2023 წლის 27 სექ­ტემ­ბერს სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის წარ­მოდ­გე­ნის ვა­და გა­ნი­საზღვროს 2023 წლის 27 ოქ­ტომ­ბრი­დან 2 ნო­ემ­ბრის ჩათ­ვლით. სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ოქ­მი და­სამ­ტკი­ცებ­ლად წა­რედ­გი­ნოს თსუ რექ­ტორს არა­უგ­ვი­ან­ეს 2023 წლის 10 ნო­ემ­ბრი­სა.

4. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს ვა­ხუშ­ტი ბაფ­რა­ტი­ონ­ის სა­ხე­ლო­ბის გე­ოგ­რა­ფი­ის ინ­სტი­ტუტ­ში მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის სა­მეც­ნი­ერო თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად:

ჰიდ­რო­ლო­გია-კლი­მა­ტო­ლო­გი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა

მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრო­მე­ლი — 1 საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული

კარ­ტოგ­რა­ფია -გეოინფორმატიკის ლა­ბო­რა­ტო­რია

მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრო­მე­ლი -1 საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული

ფი­ზი­კუ­რი გე­ოგ­რა­ფი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა

მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრო­მე­ლი — 1 საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული

სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი გე­ოგ­რა­ფი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა

მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრო­მე­ლი — 0,5 საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული

5. სა­მეც­ნი­ერო თა­ნამ­დე­ბო­ბებ­ზე (მეც­ნი­ერი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი) გა­მოცხა­დე­ბულ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მსურ­ვე­ლი ვალ­დე­ბუ­ლია გან­საზღვრუ­ლი პი­რო­ბე­ბი­სა და ვა­დე­ბის დაც­ვით წა­რუდ­გი­ნოს სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ას შემ­დე­გი დო­კუ­მენ­ტა­ცია:

ა) გან­ცხა­დე­ბა სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის სა­ხელ­ზე დად­გე­ნი­ლი ფორ­მის მი­ხედ­ვით (აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2017 წლის 31 მა­ის­ის N63/2017 დად­გე­ნი­ლე­ბა, და­ნარ­თი N2);

ბ) პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის ას­ლი (პას­პორ­ტი, პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბა); გ) ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფია (CV);

დ) შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის (დო­კუ­მენ­ტე­ბის) ას­ლი, უცხო ქვე­ყა­ნა­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ან/და სა­მეც­ნი­ერო ხა­რის­ხის (ას­ეთ­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში) აღი­არ­ებ­ის კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტის (დო­კუ­მენ­ტე­ბის) ას­ლი;

ე) სა­მეც­ნი­ერო საქ­მი­ან­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია (მათ შო­რის სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი პრო­დუქ­ცი­ის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, თა­რი­ღე­ბის მი­თი­თე­ბით და არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვით პრო­ექ­ტებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის შე­სა­ხებ);

ვ) სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი საქ­მი­ან­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი (ცნო­ბა ან შრო­მის წიგ­ნა­კის ას­ლი ან სხვ.);

ზ) ცნო­ბა — სქე­სობ­რი­ვი თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ხელ­შე­უხ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ მი­მარ­თუ­ლი და­ნა­შა­ულ­ის ჩა­დე­ნი­სათ­ვის ნა­სა­მარ­თლე­ობ­ის შე­სა­ხებ.

6. სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა იწ­არ­მო­ებს 2022 წლის 27 ოქ­ტომ­ბრი­დან 2 ნო­ემ­ბრის ჩათ­ვლით 1000-დან 1700 სა­ათ­ამ­დე თსუ ვა­ხუშ­ტი ბაგ­რა­ტი­ონ­ის სა­ხე­ლო­ბის გე­ოგ­რა­ფი­ის ინ­სტი­ტუტ­ში. მი­სა­მარ­თი: თბი­ლი­სი, თა­მა­რაშ­ვი­ლის ქ.N6. ოთ­ახი N10.

7. ბრძა­ნე­ბა გა­მოქ­ვეყ­ნდეს გა­ზეთ­ში „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი’’.

8. ბრძა­ნე­ბის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ოფ­იცი­ალ­ურ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სე­ბა და­ევ­ალ­ოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტს;

9. წი­ნამ­დე­ბა­რე ბრძა­ნე­ბა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­და­ეც­ეს შე­სა­ბა­მის სტრუქ­ტუ­რულ ერ­თე­ულ­ებს (სა­ფი­ნან­სო დე­პარ­ტა­მენ­ტი, პერ­სო­ნა­ლის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ში­და აუდ­იტ­ის სამ­სა­ხუ­რი, ვა­ხუშ­ტი ბაგ­რა­ტი­ონ­ის სა­ხე­ლო­ბის

გე­ოგ­რა­ფი­ის ინ­სტი­ტუ­ტი, გა­ზე­თი „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი‘‘, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტი);

10. ბრძა­ნე­ბა ძა­ლა­შია ხელ­მო­წე­რის­თა­ნა­ვე.

ნი­ნო გვე­ნე­ტა­ძე

რექ­ტო­რის მო­ვა­ლე­ობ­ის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი

Facebook
Twitter
LinkedIn