სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ასისტენტ – პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

თარიღი: 2023-07-04 19:42:37

N 151/01-01

29.06.2023

151-01-01-4-202306291732

“უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ” სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 22-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, 32-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის, 34-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი და მე-2 პუნ­ქტე­ბის, 35-ე მუხ­ლის მე-3 პუნ­ქტის, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­ნის­ტრის 2013 წლის 11

სექ­ტემ­ბრის N135/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის მე-14 მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, მე- 8 პუნ­ქტის “ა”, “ბ” და “პ” ქვე­პუნ­ქტე­ბის და მე-11 პუნ­ქტის, 28-ე მუხ­ლის, 29-ე მუხ­ლის მე-3 პუნ­ქტის, ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2014 წლის 22 დე­კემ­ბრის N118 დად­გე­ნი­ლე­ბის — „სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური პერ­სო­ნა­ლის სამ­სა­ხურ­ში მი­ღე­ბი­სა და კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბის ერ­თი­ანი წე­სის შე­სა­ხებ” (დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია თსუ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი საბ­ჭოს მი­ერ, ოქ­მი N10 29. 12. 2014წ), თსუ აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2018 წლის 30 აპ­რი­ლის №113 დად­გე­ნი­ლე­ბის — „სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური პერ­სო­ნა­ლის (პრო­ფე­სო­რი, ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი, ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი, ას­ის­ტენ­ტი) აფ­ილ­ირ­ებ­ის წე­სი­სა და პი­რო­ბე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ“ (დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია თსუ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი საბ­ჭოს მი­ერ, ოქ­მი №4 14.05.2018წ), „სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ერ­თი­ანი საშ­ტა­ტო გან­რი­გის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ“ თსუ რექ­ტო­რის და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის 2023 წლის 30 მა­ის­ის N14/04 ერ­თობ­ლი­ვი ბრძა­ნე­ბი­სა და მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნის მო­ვა­ლე­ობ­ის შემ­სრუ­ლებ­ლის თ. რუ­ხა­ძის 2023 წლის 23 ივ­ნი­სის N17030/32 წე­რი­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გა­მოცხად­დეს კონ­კურ­სი ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რის სამ­სა­ხურ­ში მი­სა­ღე­ბად;

2. უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ას­ის­ტენტ -პრო­ფე­სო­რად 4 (ოთხი) წლის ვა­დით შე­იძ­ლე­ბა არ­ჩე­ული იქ­ნეს დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხის მქო­ნე პი­რი, რო­მელ­საც აქ­ვს სა­მეც­ნი­ერო-პე­და­გო­გი­ური მუ­შა­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბა კა­თედ­რის პრო­ფი­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით;

3. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს 2023 წლის 10 ივ­ლისს. სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის წარ­მოდ­გე­ნის ვა­და გა­ნი­საზღვროს 2023 წლის 11 აგ­ვის­ტო­დან 2023 წლის 15

აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით. სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ოქ­მი თსუ აკ­ად­ემი­ურ საბ­ჭოს გა­და­ეც­ეს არა­უგ­ვი­ან­ეს 2023 წლის 9 სექ­ტემ­ბრი­სა.

4. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რის აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად:

ში­ნა­გან და­ავ­ად­ებ­ათა კა­თედ­რა:

ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — ერ­თი საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული („ბ“-კა­ტე­გო­რია);

5. ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ას­არ­ჩევ­მა კან­დი­დატ­მა უნ­და წარ­მო­ად­გი­ნოს:

ა) გან­ცხა­დე­ბა სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის სა­ხელ­ზე (დად­გე­ნი­ლი ფორ­მის მი­ხედ­ვით);

ბ) კონ­კურ­სან­ტის ან­კე­ტა, შევ­სე­ბუ­ლი დად­გე­ნი­ლი ფორ­მის მი­ხედ­ვით (ან­კე­ტა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი უნ­და იყ­ოს რო­გორც ნა­ბეჭ­დი, ისე ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი (CD) სა­ხით

, (ფა­ილ­ის ფორ­მა­ტი – Word და PDF ფა­ილ­ებ­ის სა­ხით); გ) პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლი;

დ) „ცნო­ბა ნა­სა­მარ­თლო­ბის შე­სა­ხებ („უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 32-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის თა­ნახ­მად, უმ­აღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში არ შე­იძ­ლე­ბა და­საქ­მდეს „სქე­სობ­რი­ვი თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ხელ­შე­უხ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ მი­მარ­თულ და­ნა­შა­ულ­თან ბრძო­ლის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სქე­სობ­რი­ვი თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ხელ­შე­უხ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ მი­მარ­თუ­ლი და­ნა­შა­ულ­ის ჩა­დე­ნის­თვის ნა­სა­მარ­თლე­ვი პი­რი ან/და პი­რი, რო­მელ­საც იმ­ავე კა­ნო­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე სა­სა­მარ­თლომ ჩა­მო­არ­თვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში საქ­მი­ან­ობ­ის უფ­ლე­ბა)”

ე) შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის (დო­კუ­მენ­ტე­ბის) ას­ლი (უცხო ქვე­ყა­ნა­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ან/და სა­მეც­ნი­ერო ხა­რის­ხის აღი­არ­ებ­ის კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი, ას­ეთ­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში) და კლი­ნი­კუ­რი მო­დუ­ლე­ბის სწავ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში — შე­სა­ბა­მი­სი სა­ექ­იმო სპე­ცი­ალ­ობ­ის სა­ხელ­მწი­ფო სერ­ტი­ფი­კა­ტი;

ვ) სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი გა­მოც­დი­ლე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი (ცნო­ბა/ შრო­მის წიგ­ნა­კის ას­ლი და სხვა);

ზ) სა­მეც­ნი­ერო-პე­და­გო­გი­ური მუ­შა­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი; თუ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობს პი­რი, რო­მელ­საც ამ­ჟა­მად უკ­ავია თსუ აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბა, მი­სი მო­ნა­ცე­მე­ბი სრუ­ლად უნ­და იყ­ოს ას­ახ­ული თსუ სა­მეც­ნი­ერო პორ­ტალ­ზე http://rp.tsu.ge/;

თ) შე­სა­ბა­მი­სი დის­ციპ­ლი­ნის/დის­ციპ­ლი­ნე­ბის, სი­ლა­ბუ­სი/სი­ლა­ბუ­სე­ბი ქარ­თულ და ინ­გლი­სურ ენ­ებ­ზე, შევ­სე­ბუ­ლი თსუ-ის სა­რე­კო­მენ­და­ციო ფორ­მის შე­სა­ბა­მი­სად

— დარ­გობ­რივ მა­ხა­სი­ათ­ებ­ლებ­თან, მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე მიმ­დი­ნა­რე პროგ­რა­მე­ბი­სა და ცხრი­ლის მოთხოვ­ნებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში. სი­ლა­ბუსს უნ­და ერ­თვო­დეს ცნო­ბა თსუ მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­იდ­ან, რომ სი­ლა­ბუს­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა სრუ­ლად შე­ეს­აბ­ამ­ება თსუ ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის რე­სურ­სებს. შე­სა­ბა­მი­სი რე­სურ­სის არ­არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, კონ­კურ­სან­ტმა უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს ამ რე­სურ­სის მო­ბი­ლი­ზა­ცია და ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის­თვის გა­და­ცე­მა;

ი) შე­სა­ფა­სებ­ლად წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ერ­თი გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო ნაშ­რო­მი. კ) სა­მო­ტი­ვა­ციო წე­რი­ლი;

ლ) ინ­ფორ­მა­ცია კლი­ნი­კუ­რი ბა­ზის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც შე­იც­ავს:

ლ.ა.თან­ხმო­ბის წე­რილს იმ ბა­ზის/ბა­ზე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლის­გან, სა­დაც უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს აკ­ად­ემი­ური და სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი პრო­ცე­სი;

ლ.ბ. კლი­ნი­კუ­რი ბა­ზის/ბა­ზე­ბის ძი­რი­თად სტა­ტის­ტი­კურ მო­ნა­ცე­მებს; ლ.გ.კლი­ნი­კურ ბა­ზა­ზე/ბა­ზებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­სათ­ვის გან­კუთ­ვნი­ლი სივ­რცის აღ­წე­რი­ლო­ბას და სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­სათ­ვის გა­მო­ყო­ფი­ლი მა­ტე­რი­ალ­ურ- ტექ­ნი­კუ­რი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს;

ლ.დ. და­დას­ტუ­რე­ბის წე­რილს, რომ ბა­ზა­ზე სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მია თსუ ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი რე­სურ­სე­ბი;

6. სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა იწ­არ­მო­ებს 2023 წლის 11 აგ­ვის­ტო­დან 2023 წლის 15 აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით, 10 სა­ათ­იდ­ან 17 სა­ათ­ამ­დე, მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მიმ­ღებ აპ­არ­ატ­ში, თბი­ლი­სი, ა. ბე­ლი­აშ­ვი­ლის N78, თსუ ალ­ექ­სან­დრე ნა­თიშ­ვი­ლის მორ­ფო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუ­ტი, III სარ­თუ­ლი, ოთ­ახი N330;

7. ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ას­არ­ჩე­ვი კან­დი­და­ტი, კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მი­ღე­ბის მიზ­ნით, ვალ­დე­ბუ­ლია გა­ეც­ნოს თსუ აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს N113/2018 დად­გე­ნი­ლე­ბის და­ნარ­თი N1-ის მე-3 მუხ­ლის მე-3 პუნ­ქტის მოთხოვ­ნებს,

წე­რი­ლო­ბით გა­მო­ხა­ტოს თან­ხმო­ბა მხო­ლოდ ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თან აფ­ილ­ირ­ებ­ის შე­სა­ხებ (რაც ძა­ლა­ში შე­ვა მის მი­ერ შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბის­თა­ნა­ვე) და და­ად­ას­ტუ­როს ინ­ფორ­მა­ცია იმ­ის შე­სა­ხებ, რომ არ გა­აჩ­ნია ძა­ლა­ში მყო­ფი ან­ალ­ოგი­ური ხა­სი­ათ­ის დო­კუ­მენ­ტი (ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, შე­თან­ხმე­ბა ან სხვ.) სხვა უმ­აღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან.

8. ბრძა­ნე­ბა გა­მოქ­ვეყ­ნდეს გა­ზეთ “თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი” ელ­ექ­ტრო­ნულ გვერ­დზე.

9. ბრძა­ნე­ბის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ოფ­იცი­ალ­ურ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სე­ბა და­ევ­ალ­ოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტს.

10. წი­ნამ­დე­ბა­რე ბრძა­ნე­ბა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­და­ეც­ეს და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირ­სა და შე­სა­ბა­მის სტრუქ­ტუ­რულ ერ­თე­ულ­ებს (მე­დი­ცი­ნი ფა­კულ­ტე­ტი, სა­ფი­ნან­სო დე­პარ­ტა­მენ­ტი, პერ­სო­ნა­ლის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ში­და აუდ­იტ­ის სამ­სა­ხუ­რი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, სა­ზო­გა­დო­ები­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი).

11. ბრძა­ნე­ბა ძა­ლა­შია ხელ­მო­წე­რის­თა­ნა­ვე.

ნი­ნო გვე­ნე­ტა­ძე

რექ­ტო­რის მო­ვა­ლე­ობ­ის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი

Facebook
Twitter
LinkedIn