ინგლისურენოვანი ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი” შეძლებს გააბათილოს ნებისმიერი ცრუ ნარატივი საქართველოს შესახებ

თარიღი: 2023-11-21 14:17:49

,,საქართველოს ისტორიული ატლასი” ინგლისურ ენაზე დაისტამბა. აღსანიშნავია, რომ ეს ატლასი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში მომზადდა. ინგლისურენოვანი ატლასის გამოცემაც არ არის ახალი იდეა. მეტიც, ინგლისურენოვანი ვარიანტი მზად იყო ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში, თუმცა რიგი მიზეზების გამო ეს პროცესი შეფერხდა და ატლასი წელს გამოიცა. ამ საკითხის შესახებ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი ჭეიშვილი მოგვითხრობს.

გიორგი ჭეიშვილის თქმით, ეს ატლასი არის  წელს გამოცემული ქართული ვერსიის ინგლისური ვარიანტი. განსხვავებით ძველი გამოცემისგან, ატლასში დამატებულია  ფერადი რუკა, რომელზეც ასახულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები 2008 წლამდე და 2008 წლის შემდგომ – ეს ძირეული განსხვავებაა ძველსა და ახალ გამოცემებს შორის.

სასიხარულო ფაქტია, რომ ეს მოვლენა ერთგვარი დებიუტია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოს ისტორიული ატლასი ინგლისურ ენაზე გამოიცა. როგორც გიორგი ჭეიშვილი ამბობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმისათვის, რომ  ეს ატლასი გახდეს საინფორმაციო წყარო ყველა იმ სფეროს წარმომადგენლისთვის, რომელსაც აქვს შეხება კავკასიასთან, ან იკვლევს მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამ ადამიანებისთვის ინგლისურენოვანი ატლასი გადაიქცევა იმ დამხმარე წყაროდ, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას – ვიზუალურად აღიქვან ყველა ის პროცესი და მოვლენა, რომელსაც სხვა სახელმძღვანელოებში მხოლოდ წერილობითი სახით ამოიკითხავენ.

გამომდინარე ინგლისური ენის პოპულარობიდან,  ატლასის ინგლისური ვერსიის საჭიროება დიდი ხანია იდგა. ბატონი გიორგი აქვე აღნიშნავს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ,,მისიას”, რომელიც ატლასს დაეკისრა – ,,ინგლისური ენა საერთაშორისო ენაა. ატლასი შეძლებს გააბათილოს ნებისმიერი ცრუ ნარატივი თუ პროპაგანდა, რომელიც მიმართული იქნება ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მთლიანობის ხელყოფისაკენ, რომელიც ძირითადად რუსეთისგან მომდინარეობს“.

გამომცემლობა ,,არტანუჯი”, საქველმოქმედო გუნდი ,,ხარება”, ,,ჯიემთი” ჯგუფი – ეს იმ მხარდამჭერების ჩამონათვალია, რომლებმაც პროექტს მისცეს საშუალება  – რეალურ წყაროდ გადაქცეულიყო; შესაბამისად, ატლასი აუცილებლად გავრცელდება, გაიყიდება და იქნება ხელმისაწვდომი.

,,ჩემი აზრით, ამ ატლასით, პირველ რიგში, დაინტერესდებიან უცხოელი ქართველოლოგები, ასევე, ეს ატლასი საინტერესო უნდა გახდეს სახელმწიფოსთვის, განსაკუთრებით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ატლასის გავრცელება ყველა საელჩოში, რათა ნებისმიერ საელჩოს ჰქონდეს მტკიცებულებად გამოცემული ატლასი – როგორც ისტორიული წყარო”, – ამბობს გიორგი ჭეიშვილი.

ნინო ჯანჯალაშვილი

თსუ-ს ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების სტუდენტი

Facebook
Twitter
LinkedIn