საზღვაო ქვეყნის ლურჯი პოლიტიკა

თარიღი: 2022-07-18 19:31:55

მიმ­დი­ნა­რე წლის5 ივ­ლისს ქ. ბა­თუმ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის სა­მი­ნის­ტროს ორ­გა­ნი­ზე­ბით ბა­თუ­მის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში გა­იმ­არ­თა სა­მეც­ნი­ერო-სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ღო­ნის­ძი­ება „საზღვაო ქვეყ­ნის ლურ­ჯი პო­ლი­ტი­კა“, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ის­ახ­ავ­და შა­ვი ზღვი­სა და ზღვის­პი­რა რე­გი­ონ­ის ბი­ომ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის, ეკ­ოლ­ოგი­ის, ბუ­ნებ­რი­ვი რე­სურ­სე­ბის, კლი­მა­ტის, სო­ცი­ალ­ურ-ეკ­ონ­ომ­იკ­ური, პო­ლი­ტი­კუ­რი, კულ­ტუ­რულ-ის­ტო­რი­ული და სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით არ­სე­ბუ­ლი უახ­ლე­სი სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცი­ებს, გა­მო­ფე­ნებს, ვორ­კშო­პებს, შე­მეც­ნე­ბი­თი ვიქ­ტო­რი­ნებს და სხვა აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას. მას­ში მო­ნა­წი­ლო­ებ­ას იღ­ებ­დნენ რო­გორც სხვა­დას­ხვა უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ას­ევე ის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ები რომ­ლე­ბიც ახ­ორ­ცი­ელ­ებ­ენ კვლე­ვებს შა­ვი ზღვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

აღ­ნიშ­ნულ ღო­ნის­ძი­ებ­აში მო­ნა­წი­ლო­ება მი­იღო ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის და თსუ-ს ოკე­ან­ოგ­რა­ფი­ისა და ჰიდ­რო­ლო­გი­ის სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მუ­შაო ჯგუფ­მა. დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ებ­ას წა­რედ­გი­ნა ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში მიმ­დი­ნა­რე და ახ­ლად დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, ევ­რო­გა­ერ­თი­ან­ებ­ის (EU) და სხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი შავ ზღვას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვი­თი პრო­ექ­ტე­ბი:

“ემ­ბლას”-ი (EU/UNDP Project Emblas, EMBLAS Plus, EU4EMBLAS), „შა­ვი ზღვის სა­ნა­პი­რო ზოლ­ში საზღვაო ნარ­ჩე­ნე­ბის შემ­ცი­რე­ბის ინ­ოვ­აცი­ური მე­თო­დე­ბი და ტქნო­ლო­გი­ები“ ( „Innovative techniques and methods for reducing the marine litter in the Black Sea coastal areas – BSB552 RedMarLitter“), „ევ­რო­პის ოკე­ან­ოგ­რა­ფი­ულ დაკ­ვირ­ვე­ბა­თა ქსე­ლი“ (EMODnet — Chemistry, EMODnet Ingestion), „საზღვაო კვლე­ვე­ბის და ინ­ოვ­აცი­ებ­ის კო­ორ­დი­ნი­რე­ბა შავ ზღვა­ზე“ — „ Black Sea Connect“, Horizon 2020) „შა­ვი ზღვის კვლე­ვე­ბი­სა და ინ­ოვ­აცი­ებ­ის ხელ­შეწყო­ბა ლურ­ჯი ზრდის თა­ნა­გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის მდგრა­დი ეკ­ოს­ის­ტე­მე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის პი­რო­ბებ­ში“ ( „Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems — BRIDGE-BS“, Horizon 2020 ), და, ას­ევე, „ოპ­ტი­მა­ლუ­რი და ღია კვლე­ვე­ბის მხარ­და­ჭე­რის გან­ვი­თა­რე­ბა შავ ზღვა­ზე“ („Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea — DOORS“, Horizon 2020), რო­მე­ლიც წარ­მო­ად­გენს BRIDGE- BS -ის პა­რა­ლე­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე თა­ნა­ზი­არ პრო­ექ­ტს.

სა­ინ­ფორ­მა­ციო პრე­ზენ­ტა­ცი­ებ­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად ჩა­ტარ­და სა­მეც­ნი­ერო შე­მეც­ნე­ბით ვიქ­ტო­რი­ნა და შავ ზღვას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი თე­მა­ტუ­რი ნა­ხა­ტე­ბის კონ­კურ­სი, ღო­ნის­ძი­ებ­აში მო­ნა­წი­ლე ბავ­შვებს თსუ-ს სა­ხე­ლით გა­და­ეც­ათ პრო­ექ­ტე­ბის ფარ­გლებ­ში დამ­ზა­დე­ბუ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბი (მათ შო­რის, მე­ორ­ადი პლას­ტი­კის­გან სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­ებ­ული ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი აქ­სე­სუ­არ­ები).

„შა­ვი ზღვის ლურ­ჯი პო­ლი­ტი­კა“, რო­მელ­საც ეს­წრე­ბო­და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აუდ­იტ­ორია (მათ შო­რის, სამ­თავ­რო­ბო, აკ­ად­ემი­ური, უმ­აღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნა­თებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი­დან, არ­ას­ამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­იდ­ან და სკო­ლე­ბი­დან), მიზ­ნად ის­ახ­ავ­და სა­ზო­გა­დო­ებ­ის შა­ვი ზღვის პრობ­ლე­მე­ბის მი­მართ ცნო­ბი­ერ­ებ­ის ამ­აღ­ლე­ბას, სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვე­ბი­სა და ინ­ოვ­აცი­ებ­ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ასა და მკვლე­ვარ­თა მიღ­წე­ვე­ბის გაც­ნო­ბას ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­ათ­ვის.

კა­ხა­ბერ ბი­ლაშ­ვი­ლი

ოკე­ან­ოგ­რა­ფი­ისა და ჰიდ­რო­ლო­გი­ის სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი

Facebook
Twitter
LinkedIn