სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

თარიღი: 2023-03-21 14:33:18

21/03/2023

N 62/01-01 62-01-01-4-202303211404

“უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ” სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 22-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, 32-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის, 34-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი და მე-2 პუნ­ქტე­ბის, 35-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­ნის­ტრის 2013 წლის 11

სექ­ტემ­ბრის N135/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის მე-14 მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, მე-

8 პუნ­ქტის “ა”, “ბ” და “პ” ქვე­პუნ­ქტე­ბის, 28-ე მუხ­ლის, 29-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის, ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2014 წლის 22 დე­კემ­ბრის N118 დად­გე­ნი­ლე­ბის — „სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური პერ­სო­ნა­ლის სამ­სა­ხურ­ში მი­ღე­ბი­სა და კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბის ერ­თი­ანი წე­სის შე­სა­ხებ“ (დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი თსუ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი საბ­ჭოს ოქ­მი N10 29.12.2014წ), თსუ აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს 2018 წლის 30 აპ­რი­ლის №113 დად­გე­ნი­ლე­ბის — „სსიპ – ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ური პერ­სო­ნა­ლის (პრო­ფე­სო­რი, ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი, ას­ის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი, ას­ის­ტენ­ტი) აფ­ილ­ირ­ებ­ის წე­სი­სა და პი­რო­ბე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ“ (დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია თსუ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი საბ­ჭოს მი­ერ, ოქ­მი

№4 14.05.2018წ), “სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ერ­თი­ანი საშ­ტა­ტო გან­რი­გის დამ­ტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ“ თსუ რექ­ტო­რი­სა და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის 2023 წლის 7 მარ­ტის №7/04 ერ­თობ­ლი­ვი ბრძა­ნე­ბი­სა და მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნის დი­მიტ­რი კორ­ძაიას 2023 წლის 10 მარ­ტის N 6269/32 წე­რი­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გა­მოცხად­დეს კონ­კურ­სი ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რის სამ­სა­ხურ­ში მი­სა­ღე­ბად;

2. უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­ულ პრო­ფე­სო­რად 7 (შვი­დი) წლის ვა­დით შე­იძ­ლე­ბა არ­ჩე­ული იქ­ნეს დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხის მქო­ნე პი­რი, რო­მელ­საც აქ­ვს არ­ან­აკ­ლებ 3 (სა­მი) წლის სა­მეც­ნი­ერო-პე­და­გო­გი­ური მუ­შა­ობ­ის

გა­მოც­დი­ლე­ბა; კლი­ნი­კურ კა­თედ­რა­ზე ას­ოც­ირ­ებ­ულ პრო­ფე­სო­რად 7 (შვი­დი) წლის ვა­დით შე­იძ­ლე­ბა არ­ჩე­ული იქ­ნეს დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხის მქო­ნე პი­რი, რო­მელ­საც აქ­ვს სა­მეც­ნი­ერო-პე­და­გო­გი­ური მუ­შა­ობ­ის არ­ან­აკ­ლებ 3 წლის გა­მოც­დი­ლე­ბა, ბო­ლო 5 წლის კლი­ნი­კუ­რი მუ­შა­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბა, ას­ევე კლი­ნი­კუ­რი დის­ციპ­ლი­ნის შე­სა­ბა­მი­სი სპე­ცი­ალ­ობ­ის სა­ხელ­მწი­ფო სერ­ტი­ფი­კა­ტი.

3. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს 2023 წლის 22 მარ­ტს. სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის წარ­მოდ­გე­ნის ვა­და გა­ნი­საზღვროს 2023 წლის 24 აპ­რი­ლი­დან 2023 წლის 26 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით. სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ოქ­მი თსუ აკ­ად­ემი­ურ საბ­ჭოს გა­და­ეც­ეს არა­უგ­ვი­ან­ეს 2023 წლის 20 მა­ის­ისა.

4. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რის აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად:

ინ­ფექ­ცი­ურ და­ავ­ად­ებ­ათა და კლი­ნი­კუ­რი იმ­უნ­ოლ­ოგი­ის კა­თედ­რა

ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი – 1 საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული (კა­ტე­გო­რია „ბ“)

5. ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ას­არ­ჩევ­მა კან­დი­დატ­მა უნ­და წარ­მო­ად­გი­ნოს:

ა) გან­ცხა­დე­ბა სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის სა­ხელ­ზე (დად­გე­ნი­ლი ფორ­მის მი­ხედ­ვით); ბ) კონ­კურ­სან­ტის ან­კე­ტა, შევ­სე­ბუ­ლი დად­გე­ნი­ლი ფორ­მის მი­ხედ­ვით (ან­კე­ტა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი უნ­და იყ­ოს რო­გორც ნა­ბეჭ­დი, ისე ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი (CD) სა­ხით, (ფა­ილ­ის ფორ­მა­ტი – Word და PDF ფა­ილ­ებ­ის სა­ხით);

გ) პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლი;

დ) ცნო­ბა ნა­სა­მარ­თლო­ბის შე­სა­ხებ („უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 32-ე მუხ­ლის მე-2 პუნ­ქტის თა­ნახ­მად, უმ­აღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში არ შე­იძ­ლე­ბა და­საქ­მდეს „სქე­სობ­რი­ვი თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ხელ­შე­უხ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ მი­მარ­თულ და­ნა­შა­ულ­თან ბრძო­ლის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სქე­სობ­რი­ვი თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ხელ­შე­უხ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ მი­მარ­თუ­ლი და­ნა­შა­ულ­ის ჩა­დე­ნის­თვის ნა­სა­მარ­თლე­ვი პი­რი ან/და პი­რი, რო­მელ­საც იმ­ავე კა­ნო­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე სა­სა­მარ­თლომ ჩა­მო­არ­თვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში საქ­მი­ან­ობ­ის უფ­ლე­ბა);

ე) შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემი­ური ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის (დო­კუ­მენ­ტე­ბის) ას­ლი (უცხო ქვე­ყა­ნა­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ან/და სა­მეც­ნი­ერო ხა­რის­ხის აღი­არ­ებ­ის კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი, ას­ეთ­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში) და კლი­ნი­კუ­რი მო­დუ­ლე­ბის სწავ­ლე­ბი­სას — შე­სა­ბა­მი­სი სა­ექ­იმო სპე­ცი­ალ­ობ­ის სა­ხელ­მწი­ფო სერ­ტი­ფი­კა­ტი;

ვ) სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი გა­მოც­დი­ლე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი (ცნო­ბა/ შრო­მის წიგ­ნა­კის ას­ლი და სხვა);

ზ) სა­მეც­ნი­ერო-პე­და­გო­გი­ური მუ­შა­ობ­ის გა­მოც­დი­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი; თუ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობს პი­რი, რო­მელ­საც ამ­ჟა­მად უკ­ავია თსუ აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბა, მი­სი მო­ნა­ცე­მე­ბი სრუ­ლად უნ­და იყ­ოს ას­ახ­ული თსუ სა­მეც­ნი­ერო პორ­ტალ­ზე http://rp.tsu.ge/;

თ) შე­სა­ბა­მი­სი დის­ციპ­ლი­ნის/დის­ციპ­ლი­ნე­ბის, სი­ლა­ბუ­სი/სი­ლა­ბუ­სე­ბი ქარ­თულ და ინ­გლი­სურ ენ­ებ­ზე, შევ­სე­ბუ­ლი თსუ-ის სა­რე­კო­მენ­და­ციო ფორ­მის შე­სა­ბა­მი­სად — დარ­გობ­რივ მა­ხა­სი­ათ­ებ­ლებ­თან, მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე მიმ­დი­ნა­რე პროგ­რა­მე­ბი­სა და ცხრი­ლის მოთხოვ­ნებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში. სი­ლა­ბუსს უნ­და ერ­თვო­დეს ცნო­ბა თსუ მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­იდ­ან, რომ სი­ლა­ბუს­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა სრუ­ლად შე­ეს­აბ­ამ­ება თსუ ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის რე­სურ­სებს. შე­სა­ბა­მი­სი რე­სურ­სის

არ­არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, კონ­კურ­სან­ტმა უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს ამ რე­სურ­სის მო­ბი­ლი­ზა­ცია და ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის­თვის გა­და­ცე­მა;

ი)შე­სა­ფა­სებ­ლად წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ერ­თი გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო ნაშ­რო­მი. კ) სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვე­ბის კონ­ცეფ­ცია

ლ) ინ­ფორ­მა­ცია კლი­ნი­კუ­რი ბა­ზის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც შე­იც­ავს:

ლ.ა. თან­ხმო­ბის წე­რილს იმ ბა­ზის/ბა­ზე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი­სა­გან, სა­დაც უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს აკ­ად­ემი­ური და სა­მეც­ნი­ერო-კვლე­ვი­თი პრო­ცე­სი;

ლ.ბ. კლი­ნი­კუ­რი ბა­ზის/ბა­ზე­ბის ძი­რი­თად სტა­ტის­ტი­კურ მო­ნა­ცე­მებს;

ლ.გ. კლი­ნი­კურ ბა­ზა­ზე/ბა­ზებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­სათ­ვის გან­კუთ­ვნი­ლი სივ­რცის აღ­წე­რი­ლო­ბას და სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­სათ­ვის გა­მო­ყო­ფი­ლი მა­ტე­რი­ალ­ურ- ტექ­ნი­კუ­რი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს;

ლ.დ.და­დას­ტუ­რე­ბის წე­რილს, რომ ბა­ზა­ზე სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მია თსუ ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი რე­სურ­სე­ბი;

6. სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა იწ­არ­მო­ებს 2023 წლის 24 აპ­რი­ლი­დან 2023 წლის 26 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით 10:00-დან 17:00 სა­ათ­ამ­დე მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტის სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მიმ­ღებ აპ­არ­ატ­ში. მი­სა­მარ­თი: ქ. თბი­ლი­სი, ბე­ლი­აშ­ვი­ლის N78, თსუ ალ­ექ­სან­დრე ნა­თიშ­ვი­ლის მორ­ფო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუ­ტი, III სარ­თუ­ლი, ოთ­ახი N330;

7. ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ას­არ­ჩე­ვი კან­დი­და­ტი, კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ის მი­ღე­ბის მიზ­ნით, ვალ­დე­ბუ­ლია გა­ეც­ნოს თსუ აკ­ად­ემი­ური საბ­ჭოს N113/2018 დად­გე­ნი­ლე­ბის და­ნარ­თი 1-ის მე-3 მუხ­ლის მე-3 პუნ­ქტის მოთხოვ­ნებს, წე­რი­ლო­ბით გა­მო­ხა­ტოს თან­ხმო­ბა მხო­ლოდ ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თან აფ­ილ­ირ­ებ­ის შე­სა­ხებ (რაც ძა­ლა­ში შე­ვა მის მი­ერ შე­სა­ბა­მი­სი აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბის­თა­ნა­ვე) და და­ად­ას­ტუ­როს ინ­ფორ­მა­ცია იმ­ის შე­სა­ხებ, რომ არ გა­აჩ­ნია ძა­ლა­ში მყო­ფი ან­ალ­ოგი­ური ხა­სი­ათ­ის დო­კუ­მენ­ტი (ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, შე­თან­ხმე­ბა ან სხვ.) სხვა უმ­აღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას­თან.

8. ბრძა­ნე­ბა გა­მოქ­ვეყ­ნდეს გა­ზეთ­ში „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის” ელ­ექ­ტრო­ნულ გვერ­დზე;

9. ბრძა­ნე­ბის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ოფ­იცი­ალ­ურ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სე­ბა და­ევ­ალ­ოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტს;

10. წი­ნამ­დე­ბა­რე ბრძა­ნე­ბა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­და­ეც­ეს და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირ­სა და შე­სა­ბა­მის სტრუქ­ტუ­რულ ერ­თე­ულ­ებს (სა­ფი­ნან­სო დე­პარ­ტა­მენ­ტი, პერ­სო­ნა­ლის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ში­და აუდ­იტ­ის სამ­სა­ხუ­რი, მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, პუბ­ლი­ცის­ტი­კი­სა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი მე­დია ცენ­ტრი).

11. ბრძა­ნე­ბა ძა­ლა­შია გა­მო­ცე­მის­თა­ნა­ვე.

ჯა­ბა სა­მუ­შია

რექ­ტო­რი

Facebook
Twitter
LinkedIn