„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2023 წლის 10 მაისის N103/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თარიღი: 2023-05-24 18:05:21

N 111/01-01

24/05/2023

111-01-01-4-202305241626

სა­ქარ­თვე­ლოს „ზო­გა­დი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული კო­დექ­სის“ 51-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის, 52-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი და მე-2 ნა­წი­ლე­ბის, 53-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლის, 54-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის, 55-ე მუხ­ლის, 56-ე მუხ­ლის მე-2 და მე-3 ნა­წი­ლე­ბის, 57-ე მუხ­ლის, 63-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის, „უმ­აღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ” სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნის 22-ე მუხ­ლის, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­ნის­ტრის 2013 წლის 11 სექ­ტემ­ბრის №135/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი სსიპ — ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის მე-14 მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქტის, მე-9 პუნ­ქტი­სა და ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნის ნა­ნა გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლის 2023 წლის 18 მა­ის­ის N13330/27 წე­რი­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შე­ვი­დეს ცვლი­ლე­ბე­ბი „სსიპ-ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტეტ­ზე ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რე­ბის სამ­სა­ხურ­ში მი­სა­ღე­ბად კონ­კურ­სის გა­მოცხა­დე­ბის შე­სა­ხებ“ რექ­ტო­რის 2023 წლის 10 მა­ის­ის N103/01-01 ბრძა­ნე­ბა­ში, კერ­ძოდ:

ა) მე-3 პუნ­ქტი ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს ახ­ალი რე­დაქ­ცი­ით:

1. „3. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს 2023 წლის 11 მა­ისს, სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის წარ­მოდ­გე­ნის ვა­და გა­ნი­საზღვროს 2023 წლის 26 ივ­ნი­სი­დან 2023 წლის 3 ივ­ლი­სის ჩათ­ვლით. სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ოქ­მი თსუ აკ­ად­ემი­ურ საბ­ჭოს გა­და­ეც­ეს არა­უგ­ვი­ან­ეს 2023 წლის 24 ივ­ლი­სი­სა.“

ბ) მე-4 პუნ­ქტი ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს ახ­ალი რე­დაქ­ცი­ით:

„4. კონ­კურ­სი გა­მოცხად­დეს ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რე­ბის აკ­ად­ემი­ური თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად: და­სავ­ლე­თევ­რო­პუ­ლი ენ­ებ­ისა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სას­წავ­ლო–სა­მეც­ნი­ერო ინ­სტი­ტუ­ტი

ინ­გლი­სუ­რი ფი­ლო­ლო­გი­ის კა­თედ­რა (ინ­გლი­სუ­რი ენა) ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი — 2 საშ­ტა­ტო ერ­თე­ული („ა“კა­ტე­გო­რია)

გ) მე-6 პუნ­ქტი ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს ახ­ალი რე­დაქ­ცი­ით:

„6. სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა იწ­არ­მო­ებს 2023 წლის 26 ივ­ნი­სი­დან 2023 წლის 3 ივ­ლი­სის ჩათ­ვლით, 9-დან 18 სა­ათ­ამ­დე, ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის სა­კონ­კურ­სო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მიმ­ღებ აპ­არ­ატ­ში, თბი­ლი­სი ი. ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამზ. N1 (I კორ­პუ­სი) ოთ­ახი N207;

2. ბრძა­ნე­ბა გა­მოქ­ვეყ­ნდეს გა­ზეთ “თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის”ელ­ექ­ტრო­ნულ გვერ­დზე;

3. ბრძა­ნე­ბის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ოფ­იცი­ალ­ურ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სე­ბა და­ევ­ალ­ოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტს;

4. წი­ნამ­დე­ბა­რე ბრძა­ნე­ბა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­და­ეც­ეს შე­სა­ბა­მის სტრუქ­ტუ­რულ ერ­თე­ულ­ებს (სა­ფი­ნან­სო დე­პარ­ტა­მენ­ტი, პერ­სო­ნა­ლის მარ­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ში­და აუდ­იტ­ის სამ­სა­ხუ­რი, ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტი, პუბ­ლი­ცის­ტი­კი­სა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი მე­დია ცენ­ტრი);

5. ბრძა­ნე­ბა ძა­ლა­შია გა­მო­ცე­მის­თა­ნა­ვე.

ჯა­ბა სა­მუ­შია

რექ­ტო­რი, აკ­ად­ემ­იკ­ოსი

Facebook
Twitter
LinkedIn