ნიკა მუყასაშვილი მიხვდა, რომ წარმატების ფორმულა მხოლოდ საუნივერსიტეტო საქმიანობას არ მოიცავდა

თარიღი: 2022-06-18 16:09:36

მაია ტო­რა­ძე

ნი­კა მუ­ყა­საშ­ვი­ლის ცხოვ­რე­ბა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­მა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შეც­ვა­ლა. ის 2017 წელს ჩა­ირ­იცხა პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე და რამ­დე­ნი­მეწ­ლი­ან­მა თავ­და­უზ­ოგ­ავ­მა შრო­მამ შე­დე­გი მა­ლე­ვე გა­მო­იღო – „Erasmus+“-ის გაც­ვლი­თი პრო­ექ­ტით სწავ­ლა გა­ნაგ­რძო საფ­რან­გეთ­ში, ლი­ლის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში. „გარ­და იმ­ისა, რომ ამ გაც­ვლით­მა პროგ­რა­მამ პი­როვ­ნუ­ლად გან­მა­ვი­თა­რა, მომ­ცა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, გა­მეც­ნო მრა­ვა­ლი ად­ამი­ანი მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა კონ­ტი­ნენ­ტი­დან. ჩე­მი სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი ცხოვ­რე­ბა არ შე­მო­იფ­არ­გლე­ბო­და მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ხში­რად არ­აფ­რის­მომ­ცე­მი სი­ლა­ბუ­სე­ბი­თა და რი­დე­რე­ბით, რო­მე­ლიც სტუ­დენ­ტს ნიშ­ნის მი­სა­ღე­ბად უნ­და წა­ეკ­ითხა. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტუ­რი გრან­ტე­ბის სა­შუ­ალ­ებ­ით, თა­ნა­კურ­სე­ლებ­თან ერ­თად, და­ვა­ორ­გა­ნი­ზე მრა­ვა­ლი პრო­ექ­ტი, მათ შო­რის სა­ლექ­ციო კურ­სი სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის“ – ამ­ობ­ობს ნი­კა.

გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ული პრო­ექ­ტე­ბი­დან ერ­თს გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მო­არ­ჩევს, ის ეხ­ებ­ოდა პირ­ვე­ლი დე­მოკ­რა­ტი­ული რეს­პუბ­ლი­კის შე­სა­ხებ ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი პლატ­ფორ­მის შექ­მნას, რო­მე­ლიც მრა­ვა­ლი მეც­ნი­ერ­ის ნაშ­რომს მო­უყ­რი­და თავს. პრო­ექ­ტი წარ­მა­ტე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და და მას­ზე მუ­შა­ობა ახ­ლაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს. DRC.TSU.GЕ-ს აკ­რე­ფის შემ­თხვე­ვა­ში, მკითხველს შე­უძ­ლია ეს­ტუმ­როს პლატ­ფორ­მას და გა­იგ­ოს მე­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ.

მრა­ვა­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ისა და სა­მეც­ნი­ერო შე­ჯიბ­რის შემ­დეგ ნი­კა მიხ­ვდა, რომ წარ­მა­ტე­ბის ფორ­მუ­ლა მხო­ლოდ სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტო საქ­მი­ან­ობ­ას არ მო­იც­ავ­და და გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი უნ­და გა­ეკ­ეთ­ებ­ინა და­მო­უკ­იდ­ებ­ლად. „ამ­ის­თვის მსოფ­ლი­ოს სა­უკ­ეთ­ესო პროგ­რა­მე­ბის სი­ლა­ბუ­სებ­ში ვე­ძებ­დი სა­ინ­ტე­რე­სო ნაშ­რო­მებს, ვი­წერ­დი მე­ორე­ულ წიგ­ნებს და ასე ვმუ­შა­ობ­დი სა­კუ­თარ თავ­ზე. პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბა უმ­აღ­ლეს აკ­ად­ემი­ურ მოს­წრე­ბა­ზე და­ვამ­თავ­რე, რო­გორც იტყვი­ან — წი­თელ დიპ­ლომ­ზე, ად­რე სა­ამ­აყო, ხო­ლო ახ­ლა იმ ფა­რა­ტი­ნა დო­კუ­მენ­ტზე, რო­მე­ლიც თურ­მე არც ცოდ­ნის და არც სხვა წარ­მა­ტე­ბის­თვის სა­ჭი­რო თვი­სე­ბე­ბი­სა და ცოდ­ნის რეპ­რე­ზენ­ტა­ცი­ას ახ­დენს. მი­მარ­თუ­ლე­ბის კო­მი­სი­ის მო­წო­ნე­ბა და უმ­აღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა სა­ბა­კა­ლავ­რო ნაშ­რომ­მა, რო­მე­ლიც ამ­ერ­იკ­ულ უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­შიც მო­მი­წო­ნეს. რამ­დე­ნი­მე დღე გა­ვა­ტა­რე დევ­ნი­ლებ­თან, ვნა­ხე მა­თი სა­ჭი­რო­ებ­ები და მივ­ხვდი, რომ ამ ხალ­ხის­თვის ბევ­რად მე­ტი უნ­და გა­კეთ­დეს“, – მოგ­ვითხრო ნი­კამ.

სწავ­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბის­თა­ნა­ვე მუ­შა­ობა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­აში და­იწყო. ამ­ის­თვის ის მად­ლი­ერია ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ზუ­რაბ გა­იპ­არ­აშ­ვი­ლი­სა, რო­მელ­მაც სა­შუ­ალ­ება მის­ცა ჩარ­თუ­ლი­ყო სხვა­დას­ხვა საქ­მი­ან­ობ­აში, მათ შო­რის, ჩარ­თუ­ლია რამ­დე­ნი­მე საგ­რან­ტო პრო­ექ­ტში.

ნი­კა ერთ წე­ლი­წად­ში სწავ­ლას ამ­ერ­იკ­აში, კა­რო­ლი­ნის უნ­ივ­ერ­სტეტ­ში გა­აგ­რძე­ლებს და აიხ­დენს ოც­ნე­ბას, რო­მე­ლიც დი­დი ხნის წინ გა­უჩ­ნდა. მა­შინ ალ­ბათ ვერც წარ­მო­იდ­გენ­და და ახ­ლა სი­ამ­აყ­ით ამ­ბობს: „გა­მი­მარ­თლა, რომ პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი პი­რა­დად და­ინ­ტე­რეს­და ჩე­მით და შე­მომ­თა­ვა­ზა სრუ­ლი სტი­პენ­დია, რაც აკ­ად­ემი­ურ და სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ხარ­ჯე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას გუ­ლის­ხმობს, და­მა­ტე­ბით და­მე­ნიშ­ნა სტი­პენ­დი­აც. კა­რო­ლი­ნის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტს აგ­ვის­ტო­დან შე­ვუ­ერ­თდე­ბი, ორ­წლი­ან სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მა­ზე“.

რაც შე­ეხ­ება თსუ-ს, ნი­კას მის მი­მართ სრუ­ლი­ად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქ­ვს: „თსუ-ში ყოფ­ნის ხუთ­მა წე­ლი­წად­მა მაჩ­ვე­ნა, რომ რა­ღა­ცე­ბი მარ­თლაც არ არ­ის ის­ეთი მი­უღ­წე­ვე­ლი, რო­გორც ეს ერ­თი შე­ხე­ბით ჩანს, მაგ­რამ, ამ­ავ­დრო­ულ­ად, ის არც ის­ეთი მარ­ტი­ვია, რო­გორც უმ­რავ­ლე­სო­ბას ჰგო­ნია. რომ არა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი, თსუ-ის სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბა, პრო­ფე­სო­რე­ბი, ად­ამი­ან­ები, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა­ფერს აკ­ეთ­ებ­ენ, რა­თა უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში გაგ­რძელ­დეს სა­მეც­ნი­ერო და პე­და­გო­გი­ური საქ­მი­ან­ობა, უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ოთ­ეკა და მი­სი მეს­ვე­ურ­ები, უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რი, რო­მელ­საც ნამ­დვი­ლად აქ­ვს გეგ­მა უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის, ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფე­რი სხვაგ­ვა­რად მოხ­დე­ბო­და. ამ ეტ­აპ­ზე კი გეგ­მე­ბი ბევ­რია — დრო კი ძა­ლი­ან ცო­ტა!“

Facebook
Twitter
LinkedIn