თსუ-ს ამერიკელი მწერლები ეწვივნენ

თარიღი: 2022-07-04 01:17:26

აშშ სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და კულ­ტუ­რის სა­კითხთა ბი­ურ­ოსა და აიოვ­ას უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სამ­წერ­ლო პროგ­რა­მის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, თბი­ლისს ოთხი ამ­ერ­იკ­ელი მწე­რა­ლი ეწ­ვია:კრის­ტო­ფერ მე­რი­ლი, ენ­ჯი კრუ­ზი, აიანა მა­თი­სი და რო­ზა ალ­კა­ლა, რომ­ლებ­მაც ვი­ზი­ტის ფარ­გლებ­ში შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თეს თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებ­თან და სტუ­დენ­ტენ­ტებ­თან. ღო­ნის­ძი­ებ­ის მას­პინ­ძე­ლი იყო თსუ-ის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის ამ­ერ­იკ­ის­მცოდ­ნე­ობ­ის ინ­სტი­ტუ­ტი.

ამ­ერ­იკ­ელი მწერ­ლე­ბი თსუ-ის აუდ­იტ­ორი­ას ამ­ერ­იკ­ის­მცოდ­ნე­ობ­ის დოქ­ტორ­მა ქე­თე­ვან ან­თე­ლა­ვამ წა­რუდ­გი­ნა, რო­მელ­მაც სა­ინ­ტე­რე­სოდ ისა­უბ­რა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სამ­წერ­ლო პროგ­რა­მი­სა და ამ­ერ­იკ­ელი მწერ­ლე­ბის ვი­ზი­ტის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე: „პროგ­რა­მის (IWP) მთა­ვა­რი ამ­ოც­ანა მსოფ­ლიო სხვა­დას­ხვა კუთხის ხე­ლო­ვა­ნე­ბის ერ­თმა­ნეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბაა. ამ პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში ამ­ერ­იკ­ელი მწერ­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში აწყო­ბენ კითხვის ტურს, რომ­ლის მი­ზა­ნია თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბის გაღ­რმა­ვე­ბა. ტუ­რის დროს და­გეგ­მი­ლია სა­ჯა­რო კითხვა, ვი­ზი­ტე­ბი ლი­ტე­რა­ტუ­რულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში, შეხ­ვედ­რე­ბი კულ­ტუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­სა და მე­დი­ას­თან, იმ ად­გი­ლებ­ში, რომ­ლე­ბიც მათ რე­გი­ონ­ის იტ­ორი­ული და მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის უკ­ეთ გაც­ნო­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა, მათ შო­რის, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ურ პერ­სო­ნალ­თან, სტუ­დენ­ტებ­თან და კურ­სდამ­თავ­რე­ბუ­ლებ­თან“, — გა­ნაცხა­და ქე­თე­ვან ან­თე­ლა­ვამ.

კრის­ტო­ფერ მე­რი­ლი ამ­ერ­იკ­ელი პო­ეტი, ესე­ის­ტი, ჟურ­ნა­ლის­ტი და მთარ­გმნე­ლი, აიოვ­ას უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სამ­წერ­ლო­ბო პროგ­რა­მის დი­რექ­ტო­რია. მი­სი შე­მოქ­მე­დე­ბა, რო­მე­ლიც მო­იც­ავს 6 პო­ეტ­ურ კრე­ბულ­სა და არა­ერთ არ­ამ­ხატ­ვრულ ნა­წარ­მო­ებს, ორ­მო­ცამ­დე ენ­აზეა თარ­გმნი­ლი; ფლობს არა­ერთ ჯილ­დოს რო­გორც ორ­იგ­ინ­ალი, ისე ნა­თარ­გმნი ტექ­სტე­ბის­თვის. საფ­რან­გე­თის მთავ­რო­ბამ კრის­ტო­ფერ მე­რი­ლის ფრან­გუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ობ­ის გამ­დიდ­რე­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლის­თვის გა­დას­ცა des Arts et des Lettres ორ­დე­რი.

მწე­რალ­მა შეხ­ვედ­რა­ზე სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბებ­ზე ისა­უბ­რა, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში მიმ­დი­ნა­რე კონ­ფლიქ­ტებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბით მი­იღო. მას დი­დი დრო აქ­ვს გა­ტა­რე­ბუ­ლი ავ­ღა­ნეთ­ში, ერ­აყ­სა და სხვა­დას­ხვა კონ­ფლიქ­ტურ რე­გი­ონ­ებ­ში. მწე­რალ­მა ამ­ონ­არ­იდი წა­იკ­ითხა სა­კუ­თა­რი წიგ­ნი­დან, რო­მე­ლიც სა­რა­ევ­ოს ცნო­ბილ ალ­ყას ეხ­ებ­ოდა, რო­მე­ლიც ბოსნია და ჰერცეგოვინის რესპუბლიკისა და სერბთა რესპუბლიკის არმიებს შო­რის შეიარაღებული კონ­ფლიქ­ტის დროს ქა­ლაქ სარაევოს გა­სა­კონ­ტრო­ლებ­ლად იყო მოწყო­ბი­ლი.

ავ­ტო­რი თა­ვის ნა­წარ­მო­ებ­ში ცოცხლად, შთამ­ბეჭ­და­ვად გად­მოს­ცემს ომ­ის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს. „მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ჩავ­თვა­ლე, რომ მე­სა­უბ­რა ომ­ის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებ­ზე, რად­გან ეს გან­ცდე­ბი კარ­გად არ­ის ნაც­ნო­ბი ქარ­თვე­ლი მკითხვე­ლის­თვის, რო­მელ­მაც, რამ­დე­ნა­დაც გა­საკ­ვი­რი არ უნ­და იყ­ოს, თა­ნა­მედ­რო­ვე, ცი­ვი­ლურ ეპ­ოქ­აში სა­კუ­თარ თავ­ზე იწ­ვნია ომ­ის სა­ში­ნე­ლე­ბა და და­მან­გრე­ვე­ლი ძა­ლა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ მწერ­ლებ­მა ამ თე­მა­ზე ბევ­რი ისა­უბ­რონ, შე­ულ­ამ­აზ­ებ­ლად, ობი­ექ­ტუ­რად და­ხა­ტონ კონ­ფლიქ­ტე­ბის შე­დე­გე­ბით გა­მოწ­ვე­ული ის მძი­მე რე­ალ­ობა, რო­მელ­საც გარ­და­უვ­ალ და­ნა­კარ­გებ­თან მივ­ყა­ვართ. ჩვენ ხმა­მაღ­ლა უნ­და ვი­სა­უბ­როთ ამ სა­ში­ნე­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ და ყვე­ლა­ფე­რი უნ­და გა­ვა­კე­თოთ, რომ არ და­ვუშ­ვათ მსგავ­სი სი­სას­ტი­კე!“ — აღ­ნიშ­ნა კრის­ტო­ფერ მე­რი­ლიმ, რო­მელ­მაც მად­ლო­ბა გა­და­უხ­ადა შეხ­ვედ­რის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს გულ­თბი­ლი მი­ღე­ბის­თვის.

პო­ეტი და მთარ­გმნე­ლი რო­ზა ალ­კა­ლა აუდ­იტ­ორი­ის წი­ნა­შე სა­კუ­თა­რი ლექ­სით „მა­რია“ წარ­სდგა. ის თა­ვის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში დიდ ად­გილს უთ­მობს ქალ­თა ფსი­ქო-სო­ცი­ალ­ური მდგო­მა­რე­ობ­ის აღ­წე­რას და გულ­წრფე­ლად, და­უფ­არ­ავ­ად სა­უბ­რობს გან­ცდებ­ზე, რო­მე­ლიც ყვე­ლა ქა­ლის­თვის ნაც­ნო­ბი და და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელია, გა­ნურ­ჩევ­ლად ერ­ოვ­ნე­ბი­სა. მან თა­ვის ლექ­სში ქა­ლის სა­ხე, გან­ცდე­ბი, შეგ­რძნე­ბე­ბი გა­ნა­ზო­გა­და და სა­ერ­თო გა­ხა­და ყვე­ლა ქვეყ­ნის, ერ­ოვ­ნე­ბის ქა­ლი­სათ­ვის.

რო­ზა ალ­კა­ლა წარ­მო­შო­ბით პა­ტერ­სო­ნი­და­ნაა (ნიუ-ჯერ­სი), რო­მელ­მაც თა­ვის უახ­ლეს პო­ეტ­ურ კრე­ბულ­ში „MyOTHER TONGUE“ დე­დე­ბი­სა და ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბის, სა­კუ­თა­რი თა­ვის, რო­გორც დე­დის და რო­გორც ქა­ლიშ­ვი­ლის პორ­ტრე­ტე­ბი და­ხა­ტა; ის თა­ვის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში სა­კუ­თარ სხე­ულ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას, მშო­ბი­არ­ობ­ის­ას თუ ძუ­ძუ­თი კვე­ბი­სას აღ­ძრულ გან­ცდებს აღ­წერს.

„ალ­კა­ლას მოკ­ლე, მღელ­ვა­რე სტრი­ქო­ნე­ბი, უც­აბ­ედი გა­ჩუ­მე­ბე­ბი და თა­ვი­სუფ­ლად და­ტო­ვე­ბუ­ლი სივ­რცე­ები გვახ­სე­ნებს, თუ რა­ოდ­ენ იშ­ვი­ათ­ად წე­რენ გულ­წრფე­ლად ამ თე­მებ­ზე, მა­მე­ბი­სა და ვა­ჟე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბის ეპ­იკ­ური ტრა­დი­ცი­ის სა­პი­რის­პი­როდ“, – ვკითხუ­ლობთ The New York Times-ის რე­ცენ­ზი­აში.

ერთ-ერ­თი ამ­ერ­იკ­ელი სტუმ­რის, მწე­რალ ენ­ჯი კრუ­ზის მე­ოთხე რო­მა­ნი „რო­გორ არ უნ­და და­იხ­რჩო ჭი­ქა წყალ­ში“ ამ წლის შე­მოდ­გო­მა­ზე გა­მო­ვა. მი­სი წი­ნა­მორ­ბე­დი წიგ­ნი „დო­მი­ნი­კა­ნა“ კი ქალ­თა პრე­მი­ის მოკ­ლე სი­აში მოხ­ვდა და ALA/YALSA-ის პრე­მია და­იმ­სა­ხუ­რა.

რო­მა­ნი ემ­იგ­რან­ტე­ბის ცხოვ­რე­ბას ეხ­ება, რო­მე­ლიც დე­დის ის­ტო­რი­ით არ­ის შთა­გო­ნე­ბუ­ლი. „მინ­დო­და, ჩემს წიგ­ნში დე­დის ის ემ­ოცი­ები, გან­ცდე­ბი, ში­შე­ბი გად­მო­მე­ცა, რო­მე­ლიც მოზ­რდი­ლო­ბის ას­აკ­ში და­მა­მახ­სოვ­რდა. ას­ეთი გან­ცდე­ბი, ვფიქ­რობ, ახ­ლო­ბე­ლია ყვე­ლა იმ ქა­ლი­სათ­ვის, რო­მე­ლიც ემ­იგ­რან­ტის რთულ და წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბით სავ­სე ცხოვ­რე­ბის გზას გა­დის. რო­მან­ში დე­და­ჩე­მის სა­ხე გან­ვა­ზო­გა­დე და ის ყვე­ლა ემ­იგ­რან­ტი ქა­ლის­თვის ნაც­ნო­ბი და ახ­ლო­ბე­ლი გავ­ხა­დე. ჩე­მი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მე­თო­დის „მკვე­ბა­ვი“ სწო­რედ ის გულ­წრფე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლია, რო­მე­ლიც რე­ალ­ური პერ­სო­ნა­ჟე­ბი­თა და ად­გი­ლე­ბით არ­ის ნა­საზ­რდო­ები. ეს არ­ის, ალ­ბათ, ჩე­მი წარ­მა­ტე­ბის სა­იდ­უმლ“, — გა­ნაცხა­და მწე­რალ­მა ენ­ჯი კრუ­ზიმ, რო­მელ­მაც ამ­ონ­არ­იდი წა­იკ­ითხა წიგ­ნი­დან „დო­მი­ნი­კა­ნა“. წიგ­ნი მარ­თლაც საკ­მა­ოდ კარ­გი და ცოცხა­ლი ენ­ით იყო და­წე­რი­ლი…

ენ­ჯი კრუ­ზი არა­ერ­თი ჯილ­დოს მფლო­ბე­ლია. იგი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ჟურ­ნა­ლის Aster(ix)-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია. ამ­ჟა­მად ის პიტ­სბურ­გის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში ას­წავ­ლის და და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია CAAPP – აფ­რო-ამ­ერ­იკ­ული პო­ეზი­ისა და პო­ეტ­იკ­ის ცენ­ტრთან.

აიანა მა­თი­სის პირ­ვე­ლი რო­მა­ნი — The Twelve Tribes of Hattie (Knopf, 2012) — The New York Times-ის ბეს­ტსე­ლე­რად იქ­ცა და წლის სა­უკ­ეთ­ესო პრო­ზა­ულ ნა­წარ­მო­ებ­თა არა­ერთ სი­აში მოხ­ვდა. მი­სი რო­მა­ნი აფ­რო­ამ­ერ­იკ­ელი მო­სახ­ლე­ობ­ის ცხოვ­რე­ბის წესს და მათ ად­აპ­ტა­ცი­ას ეხ­ება გა­რე­მოს­თან. მა­თი ად­ამი­ან­ური ის­ტო­რი­ები ავ­ტო­რის შე­მოქ­მე­დე­ბის წყა­როს წარ­მო­ად­გენს, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა რა­სის­თვის და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი და ახ­ლო­ბე­ლია. ავ­ტო­რის წე­რის მა­ნე­რა ხა­სი­ათ­დე­ბა გმი­რე­ბის ხა­სი­ათ­ებ­სა და გან­ცდებ­ში ღრმა წვდო­მით, რო­მე­ლიც მკითხველ­ზე და­უვ­იწყარ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ახ­დენს. ავ­ტო­რის აზ­რით, „მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის­ეთი გა­რე­მოს შექ­მნა, სა­დაც ად­ამი­ან­ები შეძ­ლე­ბენ თა­ვი­ან­თი სრუ­ლი პო­ტენ­ცი­ალ­ის რე­ალ­იზ­ებ­ას და პრო­დუქ­ტი­ული, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ცხოვ­რე­ბის წარ­მარ­თვას სა­კუ­თა­რი სა­ჭი­რო­ებ­ებ­ისა და ინ­ტე­რე­სე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, რა­თა მათ ღირ­სე­ულ­ად იცხოვ­რონ“, — გა­ნაცხა­და აიანა მა­თის­მა, რომ­ლის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში ად­ამი­ან­თა გან­ვი­თა­რე­ბის ფო­კუ­სი გა­ფარ­თო­ებ­ულია და აქ­ცენ­ტი ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ას­პექ­ტი­დან ად­ამი­ან­ურ გან­ზო­მი­ლე­ბა­ზე არ­ის გა­და­ტა­ნი­ლი.

ნი­ჭი­ერი მწერ­ლის არ­ამ­ხატ­ვრუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა იბ­ეჭ­დე­ბა, ას­ევე, ის­ეთ პრეს­ტი­ჟულ გა­მო­ცე­მებ­ში, რო­გო­რი­ცაა: The New York Times, The Atlantic, Rolling Stone Magazine, Guernica.

მა­თი­სი ამ­ჟა­მად უძ­ღვე­ბა Black Arts Dialogues სე­რი­ებს, რო­მელ­საც კო­ლუმ­ბი­ის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აფ­რო-ამ­ერ­იკ­ული და აფ­რი­კუ­ლი დი­ას­პო­რუ­ლი კვლე­ვე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი მას­პინ­ძლობს. იგი მე­ორე რო­მან­ზეც მუ­შა­ობს.

შეხ­ვედ­რის ბო­ლოს ამ­ერ­იკ­ელ­მა მწერ­ლებ­მა მსმე­ნელ­თა შე­კითხვებს უპ­ას­უხ­ეს, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე ამ­ერ­იკ­ულ მწერ­ლო­ბას, ავ­ტო­რე­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ოს­ტა­ტო­ბა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გაღ­რმა­ვე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას ეხ­ებ­ოდა.

„ეს შეხ­ვედ­რა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო ჩვე­ნი სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის, ვი­ნა­იდ­ან თქვენ იც­ით, რომ ამ­ერ­იკ­ის­მცოდ­ნე­ობ­ის პროგ­რა­მე­ბი ამ­ერ­იკ­ულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­საც მო­იც­ავს. სამ­წუ­ხა­როდ, თა­ნა­მედ­რო­ვე ამ­ერ­იკ­ული ლი­ტე­რა­ტუ­რა ქარ­თვე­ლი მკითხვე­ლის­თვის ნაკ­ლე­ბად ხელ­მი­საწ­ვდო­მია თარ­გმა­ნე­ბის არ­არ­სე­ბო­ბის გა­მო. ჩვენ­თან უფ­რო პო­პუ­ლა­რუ­ლია წი­ნა პე­რი­ოდ­ის კლა­სი­კუ­რი ამ­ერ­იკ­ული ლი­ტე­რა­ტუ­რა. მეც­ნი­ერ­ები, ლი­ტე­რა­ტო­რე­ბი, მთარ­გმნე­ლე­ბი თით­ქმის არ მუ­შა­ობ­ენ თა­ნა­მედ­რო­ვე ამ­ერ­იკ­ულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე. ას­ეთი შეხ­ვედ­რე­ბი კი, ვფიქ­რობ, სტი­მუ­ლი იქ­ნე­ბა ახ­ალ­გაზ­რდა მკვლევ­რე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც და­ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან თა­ნა­მედ­რო­ვე ამ­ერ­იკ­ელი ავ­ტო­რე­ბით, თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი პრო­ცე­სე­ბით და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით“, — გა­ნაცხა­და თსუ-ის ას­ოც­ირ­ებ­ულ­მა პრო­ფე­სორ­მა ელ­ენე მეძ­მა­რი­აშ­ვილ­მა, რო­მელ­მაც დი­დი მად­ლო­ბა გა­და­უხ­ადა შეხ­ვედ­რის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს და მო­ნა­წი­ლე­ებს ეს­ოდ­ენ სა­ინ­ტე­რე­სო და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რის­თვის.

Facebook
Twitter
LinkedIn