თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახალი ჟურნალი – „სტუდენტური საისტორიო ძიებანი“

თარიღი: 2022-06-18 14:29:48

შურ­თხია ბე­როშ­ვი­ლი

„სტუ­დენ­ტუ­რი სა­ის­ტო­რიო ძი­ებ­ანი“ — ასე ჰქვია ახ­ალ ჟურ­ნალს, რო­მე­ლიც თსუ-ის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტთა ჯგუ­ფის და პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლე­ბელ­თა ერ­თობ­ლი­ვი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბით და­არ­სდა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ჟურ­ნალ­ში სტა­ტი­ებ­ის და­ბეჭ­დვა შე­უძ­ლი­ათ სა­მი­ვე სა­ფე­ხუ­რის (ბა­კა­ლავ­რი­ატი, მა­გის­ტრა­ტუ­რა, დოქ­ტო­რან­ტუ­რა) სტუ­დენ­ტებს.

ჟურ­ნა­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტორ­თა თქმით, გა­მო­ცე­მის მი­ზა­ნია მო­მა­ვალ თა­ობ­ებ­ში სა­ის­ტო­რიო კვლე­ვე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაძ­ლი­ერ­ება.

ჟურ­ნა­ლის ერთ-ერ­თი რე­დაქ­ტო­რის ნი­კო­ლოზ სა­რა­ჯიშ­ვი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მი­ღე­ბუ­ლი მა­სა­ლა გა­ივ­ლის ფა­რულ რე­ცენ­ზი­რე­ბას და და­დე­ბი­თი დას­კვნის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა ჟურ­ნალ­ში.

„სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გი­აში უმ­თავ­რე­სად ის­ტო­რი­კო­სე­ბი ვართ. ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი, რი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ვა ჩვე­ნი ჟურ­ნა­ლი, არ­ის ის, რომ სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გი­აში არი­ან რო­გორც სტუ­დენ­ტე­ბი, ისე მეც­ნი­ერ­ები. ჟურ­ნა­ლის შექ­მნის იდეა და­იბ­ადა იქ­იდ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ არ­სე­ბობს სა­მეც­ნი­ერო ჟურ­ნა­ლი, სა­დაც სტუ­დენ­ტე­ბი თა­ვი­ანთ ნაშ­რო­მებს და სა­მეც­ნი­ერო სტა­ტი­ებს გა­მო­აქ­ვეყ­ნე­ბენ“. ჟურ­ნალ­ში გა­მო­საქ­ვეყ­ნებ­ლად გა­მოგ­ზავ­ნი­ლი სა­მეც­ნი­ერო სტა­ტია შე­საძ­ლოა, ეხ­ებ­ოდ­ეს სა­ქარ­თვე­ლო­სა და მსოფ­ლი­ოს ის­ტო­რი­ის, არ­ქე­ოლ­ოგი­ის, ეთ­ნო­ლო­გი­ისა და კულ­ტუ­რის კვლე­ვე­ბის სა­კითხებს. ას­ევე, ჟურ­ნალ­ში და­სა­ბეჭ­დად მი­იღ­ება აკ­ად­ემი­ური თარ­გმა­ნე­ბი და სა­მეც­ნი­ერო-პო­პუ­ლა­რუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბი.

„სტუ­დენ­ტე­ბის მხრი­დან და­ინ­ტე­რე­სე­ბა დი­დია. შე­მო­სუ­ლია საკ­მა­ოდ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არა­ერ­თი სტა­ტია სა­მი­ვე სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბის­გან. მა­გა­ლი­თად, პირ­ვე­ლი ნომ­რის­თვის ას­ეთი სტა­ტი­ები შე­მოგ­ვთა­ვა­ზეს: „აბ­ორ­იგ­ენი ინ­დი­ელ­ებ­ის მდგო­მა­რე­ობა კა­ნა­და­ში – კულ­ტუ­რუ­ლი გე­ნო­ცი­დი თუ დის­კრი­მი­ნა­ცია“; „ჯო­ვა­ნი ტო­მა­ზო მი­ნა­დო­ისა და ან­ონ­იმი ავ­ტო­რის ცნო­ბე­ბი სი­მონ I-ის ოს­მა­ლებ­თან ბრძო­ლის შე­სა­ხებ“; „1991 წლის „აგ­ვის­ტოს პუტ­ჩი“ მოს­კოვ­ში და სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მის­და­მი (ბრი­ტა­ნუ­ლი და ირ­ლან­დი­ული პრე­სის მა­სა­ლე­ბის მი­ხედ­ვით)“ და სხვა მრა­ვა­ლი. ეს ჩა­მო­ნათ­ვა­ლიც ად­ას­ტუ­რებს იმ­ას, რომ ჟურ­ნა­ლის პირ­ვე­ლი ნო­მე­რი მარ­თლაც სა­ინ­ტე­რე­სო და ხა­რის­ხი­ანი გა­მო­ვა.

გარ­და სტა­ტი­ებ­ისა, ჟურ­ნალ­ში იბ­ეჭ­დე­ბა წყა­როს პუბ­ლი­კა­ცი­ები და თარ­გმა­ნე­ბი. ამ მხრივ ქარ­თუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო წრის­თვის რამ­დე­ნი­მე სი­ახ­ლეც უკ­ვე გვაქ­ვს“, — ამ­ბობს ნი­კო­ლოზ სა­რა­ჯიშ­ვი­ლი.

Facebook
Twitter
LinkedIn