თსუ-ის დოქტორანტი, რომელიც თბილისის მერიის გარემოსდაცვითი მართვის განყოფილებას ხელმძღვანელობს, გარემოს წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულობებს იკვლევს

თარიღი: 2022-07-02 15:05:11

უკ­ვე ორი თვეა თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის გა­რე­მოს დაც­ვის სა­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხუ­რის გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი მარ­თვის გან­ყო­ფი­ლე­ბას თსუ-ის იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი ქე­თე­ვან კან­დე­ლა­კიშ­ვი­ლი ხელ­მძღვა­ნე­ლობს. ქე­თე­ვა­ნი ამ სტრუქ­ტუ­რა­ში მე-4 წე­ლია მუ­შა­ობს. ეს გან­ყო­ფი­ლე­ბა კუ­რი­რებს დე­და­ქა­ლაქ­ში გამ­წვა­ნე­ბის­თვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ის გამ­წვა­ნე­ბის პრო­ექ­ტის შე­თან­ხმე­ბას, მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ-სა­მარ­თლებ­რი­ვი აქ­ტე­ბის, საკ­რე­ბუ­ლო­ში წარ­სად­გე­ნი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ-სა­მარ­თლებ­რი­ვი აქ­ტე­ბის/პრო­ექ­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­სა და მუ­ნი­ცი­პა­ლურ დო­ნე­ზე სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­კავ­შირს შო­რის ას­ოც­ირ­ებ­ის შე­სა­ხებ შე­თან­ხმე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის ხელ­შეწყო­ბას.

„უშუ­ალ­ოდ ჩვე­ნი გან­ყო­ფი­ლე­ბა ჩარ­თუ­ლია მშე­ნებ­ლო­ბის ეტ­აპ­ზე გამ­წვა­ნე­ბის პრო­ექ­ტის შე­თან­ხმე­ბის პრო­ცეს­ში. უნ­და აღ­ინ­იშ­ნოს, რომ არ­სე­ბუ­ლი თუ მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექ­ტე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად კონ­ტროლ­დე­ბა. თბი­ლი­სი და­ყო­ფი­ლია ზო­ნე­ბად და ჩვენ ძა­ლი­ან მკაც­რად ვი­ცავთ თი­თოეული ზო­ნის­თვის მი­ნი­ჭე­ბულ გამ­წვა­ნე­ბის კო­ეფ­იცი­ენ­ტს. ას­ევე, ძა­ლი­ან მკაც­რად ვა­კონ­ტრო­ლებთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი კო­ეფ­იცი­ენ­ტე­ბით გან­საზღვრუ­ლი გა­სამ­წვა­ნე­ბე­ლი არე­ალ­ებ­ის ათ­ვი­სე­ბას“, — გან­მარ­ტავს თბი­ლი­სის მე­რი­ის გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი მარ­თვის გან­ყო­ფი­ლე­ბის ახ­ალი ხელ­მძღვა­ნე­ლი, რო­მე­ლიც ახ­ალ სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რივ პო­ზი­ცი­ას ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე დიდ გა­მოწ­ვე­ვად მი­იჩ­ნევს. იგი უშუ­ალ­ოდ არ­ის ჩარ­თუ­ლი თბი­ლი­სის ტე­რი­ტო­რი­აზე გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და ურ­ბა­ნუ­ლი ეკ­ოს­ის­ტე­მე­ბის მარ­თვის ერ­თი­ანი პო­ლი­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ში, ლან­დშაფ­ტურ-სა­რეკ­რე­აციო და სა­რეკ­რე­აციო ზო­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბი­სა და გა­ნა­შე­ნი­ან­ებ­ის ერ­თი­ანი სტან­დარ­ტის დად­გე­ნა­ში.

ქე­თე­ვან კან­დე­ლა­კიშ­ვილ­მა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის ბა­კა­ლავ­რი­ატი 2012 წელს და­ას­რუ­ლა, 2015 წელს მა­გის­ტრა­ტუ­რის სა­ფე­ხუ­რი წარ­ჩი­ნე­ბით და­ხუ­რა. 2013-2014 წლებ­ში ერ­ას­მუს მუნ­დუ­სის სტი­პენ­დი­ის ფარ­გლებ­ში გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მით რუ­მი­ნეთ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და. სწავ­ლი­სა და კვლე­ვის პა­რა­ლე­ლუ­რად თსუ-ის იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი პრაქ­ტი­კულ საქ­მი­ან­ობ­აშ­იც აქ­ტი­ურ­ად იყო ჩარ­თუ­ლი, რა­ზეც იმ სტრუქ­ტუ­რე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი მეტყვე­ლებს, სა­დაც უმ­უშ­ავია: სა­ქარ­თვე­ლოს იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტრო, სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა, სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო… მის საქ­მი­ან­ობ­ას უკ­ავ­შირ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და კვლე­ვი­თი პრო­ექ­ტე­ბიც.

თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი მარ­თვის გან­ყო­ფი­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლის პო­ზი­ცი­აზე მი­სი კან­დი­და­ტუ­რის შერ­ჩე­ვა აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია იმ მხრი­ვაც, რომ ქე­თე­ვან კან­დე­ლა­კიშ­ვი­ლის სა­დოქ­ტო­რო ნაშ­რო­მის თე­მა გა­რე­მოს წი­ნა­აღ­მდეგ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­ულ­ებ­ის კრი­მი­ნო­ლო­გი­ურ ან­ალ­იზს ეხ­ება.

„ჩე­მი კვლე­ვა, რო­მელ­საც დოქ­ტო­რან­ტუ­რის ფარ­გლებ­ში ვა­წარ­მო­ებ, მაძ­ლევს დიდ თე­ორი­ულ ცოდ­ნას, რა­საც პრაქ­ტი­კუ­ლი საქ­მი­ან­ობ­ის პრო­ცეს­ში აქ­ტი­ურ­ად გა­მო­ვი­ყე­ნებ და პი­რი­ქით, პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა დი­დი წინ­გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯი კვლე­ვის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის­ას“, — აღ­ნიშ­ნავს ჩვენ­თან სა­უბ­რი­სას.

„ქე­თე­ვა­ნი სა­დოქ­ტო­რო თე­მას გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ამ­უშ­ავ­ებს. მი­სი საქ­მი­ან­ობა გა­რე­მოს დაც­ვის სა­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხურ­ში იქ­ნე­ბა უდ­იდ­ესი ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რი მის სა­მეც­ნი­ერო საქ­მი­ან­ობ­აში“, — ად­ას­ტუ­რებს დოქ­ტო­რან­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, თსუ-ის იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტის ას­ოც­ირ­ებ­ული პრო­ფე­სო­რი მო­რის შა­ლი­კაშ­ვი­ლი და გან­მარ­ტავს, რომ საკ­ვლე­ვი სა­კითხი ჯერ კი­დევ შე­უს­წავ­ლე­ლი და ქარ­თუ­ლი სა­მარ­თლის დარ­გის­თვის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე აქ­ტუ­ალ­ურია.

„თე­მა ახ­ალია, მის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი თან­და­თან იზ­რდე­ბა, ქარ­თულ რე­ალ­ობ­აში არ არ­სე­ბობს მა­სა­ლე­ბი, არ­აფ­ერი თარ­გმნი­ლა. ობი­ექ­ტუ­რი იქ­ნე­ბა ით­ქვას, რომ მა­სა­ლე­ბი საზღვარ­გა­რე­თაც მწი­რია. გა­რე­მოს წი­ნა­აღ­მდეგ ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულ­ად მი­იჩ­ნე­ვა ხე-ტყის უკ­ან­ონო ჭრა, ვე­ლუ­რი ბუ­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბა, წყლის, ნი­ად­აგ­ისა და ჰა­ერ­ის და­ბინ­ძუ­რე­ბა. ეს თე­მა კარ­გად არ­ის და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის დო­ნე­ზეც და­რე­გუ­ლი­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა გა­რე­მოს წი­ნა­აღ­მდეგ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­ულ­ებ­ის კრი­მი­ნო­ლო­გი­ური ას­პექ­ტი შეს­წავ­ლი­ლი არ არ­ის, ამ სა­კითხის ან­ალ­იზი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში არ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა. ზო­გა­დად, ჩვენ ყვე­ლას გვაქ­ვს პრე­ტენ­ზია, რომ არ­აჯ­ან­საღ გა­რე­მო­ში ვცხოვ­რობთ, გამ­წვა­ნე­ბუ­ლი არე­ალ­ის რა­ოდ­ენ­ობა გვე­ცო­ტა­ვე­ბა და ჰა­ერი არ მოგ­ვწონს, ამ დროს არ გვაქ­ვს გა­აზ­რე­ბუ­ლი, რომ ჩვენც ვართ ამ პრობ­ლე­მე­ბის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი. მა­გა­ლი­თად, ვი­ცით, რომ ად­ამი­ან­ები იყ­ენ­ებ­ენ ძვი­რადღი­რე­ბულ ქურ­ქებს, სამ­კა­ულ­ებს, რო­მე­ლიც მზად­დე­ბა ის­ეთი ცხო­ვე­ლე­ბის ბეწ­ვის­გან და ძვლის­გან, რომ­ლით ვაჭ­რო­ბაც აკ­რძა­ლუ­ლია. მოთხოვ­ნა გა­ნა­პი­რო­ბებს მი­წო­დე­ბას. მშე­ნებ­ლო­ბე­ბის მა­გა­ლით­ზეც იგ­ივე შე­მიძ­ლია ვთქვა: კომ­პა­ნი­ას სურს ჰქონ­დეს რაც შე­იძ­ლე­ბა დი­დი საცხოვ­რე­ბე­ლი ან კო­მერ­ცი­ული გა­სა­ყი­დი ფარ­თი, რად­გან მოთხოვ­ნა დი­დია და არ ფიქ­რობს გამ­წვა­ნე­ბუ­ლი არე­ალ­ის ფარ­თო­ბის გაზ­რდა­ზე, მათ­თვის მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბი თით­ქოს მე­ორ­ეხ­არ­ის­ხო­ვა­ნია და ცდი­ლო­ბენ სამ­შე­ნებ­ლო პრო­ექ­ტს მო­არ­გონ არ­სე­ბუ­ლი გამ­წვა­ნე­ბა, ვიდ­რე პი­რი­ქით, ნარ­გა­ვებს მო­ერ­გოს პრო­ექ­ტი. ამ მიზ­ნით, ის­ინი ცდი­ლო­ბენ მი­მარ­თონ უკ­ან­ონო ხერ­ხებს და შეგ­ნე­ბუ­ლად აზი­ან­ებ­ენ მწვა­ნე ნარ­გა­ვებს. ამ­ას­თან, რო­გორც მიმ­დი­ნა­რე პრაქ­ტი­კა გვაჩ­ვე­ნებს, მშე­ნე­ბელს უღ­ირს კი­დეც უკ­ან­ონ­ოდ, სრუ­ლი­ად შეგ­ნე­ბუ­ლად და­აზი­ან­ოს ხე-მცე­ნა­რე და შემ­დეგ და­უბ­რკო­ლებ­ლად ააშ­ენ­ოს სა­სურ­ვე­ლი ობი­ექ­ტი. სწო­რედ ამ­იტ­ომ, ჩვე­ნი სამ­სა­ხუ­რი ამ­კაც­რებს მიდ­გო­მებს, უკ­ვე მი­ვი­ღეთ ახ­ალი დად­გე­ნი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით რე­გუ­ლა­ცი­ებს საგ­რძნობ­ლად ცვლის და ეს იქ­ნე­ბა ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი მე­ქა­ნიზ­მი, რა­მაც უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბის დაც­ვა და მათ­ზე უკ­ან­ონო ზე­მოქ­მე­დე­ბის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის შემ­ცი­რე­ბა. და­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­შია სხვა სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბიც, რო­მელ­თა უმ­თავ­რე­სი მი­ზა­ნია შე­იქ­მნას უფ­რო მყა­რი ბერ­კე­ტი მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბის უნ­ებ­არ­თვო გა­ნად­გუ­რე­ბის ფაქ­ტე­ბის შე­სამ­ცი­რებ­ლად და თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­აზე შე­ნარ­ჩუნ­დეს მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბის ბა­ლან­სი.

მსოფ­ლი­ოში გა­რე­მოს დაც­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ბევ­რი პრობ­ლე­მაა, მა­გა­ლი­თად ნაგ­ვის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის მო­უწ­ეს­რი­გე­ბე­ლი სის­ტე­მე­ბი, გა­მო­ნა­ბოლ­ქვი, უკ­ან­ონო ხე-ტყის ჭრა და სხვა უამ­რა­ვი რამ, რა­საც ჩვენ მწვა­ვე პრობ­ლე­მად ვერ აღ­ვიქ­ვამთ, ვი­ნა­იდ­ან გა­რე­მოს წი­ნა­აღ­მდეგ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­ულ­ებ­ის მყი­სი­ერ შე­დე­გებს ვერ ვხე­დავთ. რე­ალ­ურ­ად დი­დი ჯაჭ­ვია და ჩე­მი სა­დოქ­ტო­რო კვლე­ვის მი­ზა­ნიც ეს არ­ის — შე­ვის­წავ­ლო, თუ რა ხდე­ბა ჩვენ გარ­შე­მო, რა­ტომ ჩა­დი­ან ად­ამი­ან­ები ის­ეთ ქმე­დე­ბებს, რაც მა­თი­ვე სი­ცოცხლე­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბას, მო­მა­ვალ თა­ობ­ებს უქ­მნის პრობ­ლე­მებს“, — ამ­ბობს ქე­თე­ვან კან­დე­ლა­კიშ­ვი­ლი.

ქე­თე­ვან­მა გა­რე­მოს წი­ნა­აღ­მდეგ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­ულ­ებ­ის კრი­მი­ნო­ლო­გი­ური ან­ალ­იზი სა­დოქ­ტო­რო კვლე­ვის თე­მად მას შემ­დეგ შე­არ­ჩია, რაც ქ. თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ის სამ­სა­ხურ­ში გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი მარ­თვის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში და­იწყო მუ­შა­ობა.

„ჩე­მი კვლე­ვა ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია, მაგ­რამ ჩე­მი პრაქ­ტი­კუ­ლი და თე­ორი­ული საქ­მი­ან­ობ­აც გა­რე­მოს კე­თილ­დღე­ობ­ის­თვის არ­ის გა­მიზ­ნუ­ლი. მუ­შა­ობ­ის პრო­ცეს­ში ხში­რად ვაწყდე­ბით სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვის ფაქ­ტებს, რომ­ლებ­საც შე­სა­ბა­მის სტრუქ­ტუ­რებ­ში ვა­მი­სა­მარ­თებთ. ამ საქ­მი­ან­ობ­ამ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა კი­დევ უფ­რო უკ­ეთ და­მა­ნა­ხა და ამ­იტ­ომ გა­დავ­წყვი­ტე გა­რე­მოს წი­ნა­აღ­მდეგ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­ულ­ებ­ის კრი­მი­ნო­ლო­გი­ური ან­ალ­იზ­ის გან­ხორ­ცი­ელ­ება“, — გან­მარ­ტავს ქე­თე­ვან კან­დე­ლა­კიშ­ვი­ლი, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნიც, კვლე­ვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ახ­ალი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს შექ­მნა და სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის შე­სა­ბა­მი­სი სას­წავ­ლო კურ­სის შე­თა­ვა­ზე­ბაა, რო­მე­ლიც, ჯერ­ჯე­რო­ბით, არ­ცერთ ქარ­თულ უმ­აღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში არ და­ნერ­გი­ლა.

Facebook
Twitter
LinkedIn