თსუ დოქტორანტის სანდრო ტაბატაძის  სტატია ორიენტირებულია გაამდიდროს აკადემიური დისკუსია საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ

თარიღი: 2022-06-18 14:45:48

მაია ტო­რა­ძე

2022 წლის გა­ზაფხულ­ზე ჯორჯ ვა­შინ­გტო­ნის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­თან აფ­ილ­ირ­ებ­ულ Scopus-ში ინ­დექ­სი­რე­ბულ სა­მეც­ნი­ერო ჟურ­ნალ­ში: Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization გა­მოქ­ვეყ­ნდა თსუ-ის პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ერ­ებ­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბის დოქ­ტო­რან­ტის სან­დრო ტა­ბა­ტა­ძის სა­მეც­ნი­ერო სტა­ტია „პარ­ტი­ული ევ­როს­კეპ­ტი­ციზ­მი თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ქარ­თვე­ლო­ში” (და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს researchgate-ზე მოთხოვ­ნით შე­უძ­ლი­ათ მი­იღ­ონ სრუ­ლი ვერ­სია სტა­ტია ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლია თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ებ­ის ევ­რო­პუ­ლი ინ­ტეგ­რა­ცი­ისა და ევ­რო­პე­იზ­აცი­ის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­წავ­ლა­ზე. ნაშ­რომ­ში პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ებ­ის წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო პროგ­რა­მე­ბი­სა და მა­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი საბ­ჭო­ებ­ის წევ­რე­ბის გა­მო­კითხვის შე­დე­გად, რა­ოდ­ენ­ობ­რი­ვი და თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვის მე­თო­დე­ბის კომ­ბი­ნი­რე­ბით, ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლია ქარ­თუ­ლი პარ­ტი­ული ევ­როს­კეპ­ტი­ციზ­მის არ­სე­ბი­თი მა­ხა­სი­ათ­ებ­ლე­ბი. ამ თვალ­საზ­რი­სით, ძი­რი­თად ამ­ხსნელ მიდ­გო­მე­ბად გან­საზღვრუ­ლია პარ­ტი­ული ტაქ­ტი­კა ან პარ­ტი­ის ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­თი ორი­ენ­ტა­ცია. კვლე­ვის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით, პარ­ტი­ის ოპ­ოზ­იცი­აში ყოფ­ნა იმ­თა­ვით­ვე არ გა­ნა­პი­რო­ბებს ევ­როს­კეპ­ტი­კურ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბებს. ამ­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ქა­რუ­ლი პარ­ტი­ები, რომ­ლე­ბიც ნაკ­ლე­ბად ლი­ბერ­ტა­რი­ან­ულ­ად მი­იჩ­ნე­ვენ თავს, უფ­რო კრი­ტი­კუ­ლად აფ­ას­ებ­ენ ევ­რო­პე­იზ­აცი­ის პრო­ცესს.

სა­მეც­ნი­ერო სტა­ტი­ის ერთ-ერ­თი მიგ­ნე­ბაა ის­იც, რომ ევ­რო­პუ­ლი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის პარ­ტი­ულ მხარ­და­ჭე­რას უფ­რო მე­ტად ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ფაქ­ტო­რე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს, ხო­ლო რბი­ლად ევ­როს­კეპ­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ები უმ­ეტ­ეს­ად კულ­ტუ­რულ ევ­რო­პე­იზ­აცი­ას უფ­რთხი­ან.

სა­ინ­ტე­რე­სო მიგ­ნე­ბაა ის­იც, რომ ყვე­ლა გა­მო­კითხუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღე­ბი პი­რე­ბი უფ­რო მე­ტად ევ­როს­კეპ­ტი­კუ­რად მი­იჩ­ნე­ვენ თა­ვი­ანთ ამ­ომ­რჩევ­ლებს, ვიდ­რე თა­ვი­ან­თი პარ­ტი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას. ნაშ­რომ­ში შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი კითხვა­რი შე­საძ­ლე­ბე­ლია ევ­რო­კავ­ში­რის სხვა ას­ოც­ირ­ებ­ული ან კან­დი­და­ტი ქვეყ­ნე­ბის პარ­ტი­ული ევ­როს­კეპ­ტი­ციზ­მის შეს­წავ­ლის­თვის იყ­ოს გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. ას­ევე, სტა­ტია ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია გა­ამ­დიდ­როს და გა­ზარ­დოს აკ­ად­ემი­ური დის­კუ­სია სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­პე­იზ­აცი­ის შე­სა­ხებ.

Facebook
Twitter
LinkedIn