გამოიცა ძველაღმოსავლური ლოცვებისა და ჰიმნების კრებული „ზაფხულის მოკლე ღამე“

თარიღი: 2022-06-18 16:07:21

მაია ტო­რა­ძე

გა­მო­იცა ძვე­ლაღ­მო­სავ­ლუ­რი ლოც­ვე­ბი­სა და ჰიმ­ნე­ბის კრე­ბუ­ლი „ზაფხუ­ლის მოკ­ლე ღა­მე“. კრე­ბულ­ში შე­სუ­ლია შუ­მე­რუ­ლი, აქ­ად­ური და ხე­თუ­რი ლურ­სმნუ­ლი ტექ­სტე­ბის ქარ­თუ­ლი თარ­გმა­ნე­ბი, რომ­ლის ავ­ტო­რე­ბიც არი­ან ნი­ნო სამ­სო­ნია, ირ­ინე ტა­ტიშ­ვი­ლი და მი­ხა­კო წე­რე­თე­ლი.

წიგ­ნში მკითხვე­ლი გა­ეც­ნო­ბა მნა­თო­ბე­ბი­სად­მი მიძ­ღვნი­ლი უძ­ვე­ლე­სი შუ­მე­რუ­ლი ლოც­ვე­ბის ნი­მუ­შებს, რო­მელ­თაც სა­უკ­უნე­ებ­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინ­ახ­ავ­და ზე­პირ­სიტყვი­ერ­ება, მოგ­ვი­ან­ებ­ით კი გა­დამ­წე­რებ­მა შუ­მე­რუ­ლი ეპ­ოს­ის ნა­წი­ლად აქ­ცი­ეს.

მას­ში შე­ტა­ნი­ლია აგ­რეთ­ვე კა­ცობ­რი­ობ­ის ის­ტო­რი­აში ცნო­ბი­ლი პირ­ვე­ლი პო­ეტი ქა­ლის, ენ­ხე­დუ­ან­ის მი­ერ შექ­მნი­ლი სა­გა­ლობ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქალ­ღმერთ ინ­ან­ას გა­ნა­დი­დებს; ბა­ბი­ლო­ნის ერთ–ერ­თი მე­ფის ლოც­ვა ქალ­ღმერთ იშ­თა­რი­სად­მი, რო­მე­ლიც ძველ­ბა­ბი­ლო­ნუ­რი პო­ეტ­ური სიტყვის სა­უკ­ეთ­ესო ნი­მუ­შია; მი­ხა­კო წე­რეთ­ლის მი­ერ „გილ­გა­მე­ში­ან­ის“ ცნო­ბი­ლი თარ­გმა­ნი­დან ამ­ოკ­რე­ბი­ლი აქ­ად­ური ლოც­ვე­ბი და ას­ევე ხე­თუ­რი ჰიმ­ნე­ბი და ლოც­ვე­ბი, რო­მელ­თა­გან ზო­გი­ერ­თი ფი­ლო­სო­ფი­ური პრო­ზის ნი­მუ­შა­დაა მიჩ­ნე­ული.

„ჩვენ შე­ვე­ცა­დეთ, რომ ცალ­კე­ული ტექ­სტის მნიშ­ვნე­ლო­ბა და მი­ზან­და­სა­ხუ­ლო­ბა აგ­ვე­სა­ხა თი­თოეულისათვის წამ­ძღვა­რე­ბულ მოკ­ლე შე­სა­ვალ­ში. იმ­ედს გა­მოვ­თქვამთ, რომ ტექ­სტე­ბის­თვის დარ­თუ­ლი კო­მენ­ტა­რე­ბი და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მკითხველს და­ეხ­მა­რე­ბა ში­ნა­არ­სის აღ­ქმა­ში და გა­არ­კვევს მას ის­ტო­რი­ულ თუ გე­ოგ­რა­ფი­ულ რე­ალი­ებ­ში,“ – წე­რენ კრე­ბუ­ლის წი­ნა­სიტყვა­ობ­აში იდე­ის ავ­ტო­რე­ბი ნი­ნო სამ­სო­ნია და ირ­ინა ტა­ტიშ­ვი­ლი.

კრე­ბუ­ლი მომ­ზად­და თბი­ლი­სის სახ­ლმწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ას­ირი­ოლ­ოგი­ის კა­თედ­რა­ზე მარკ შა­გა­ლის ნი­ცის ნა­ცი­ონ­ალ­ური მუ­ზე­უმ­ის მხარ­და­ჭე­რით. იგი ილ­უს­ტრი­რე­ბუ­ლია ცნო­ბი­ლი მხატ­ვრის მარკ შა­გა­ლის ნა­მუ­შევ­რე­ბით. სა­ილ­უს­ტრა­ციო მა­სა­ლა მსოფ­ლიო მუ­ზე­უმ­ებ­ის კო­ლექ­ცი­ებ­იდ­ან მო­იძია ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მცოდ­ნე ნი­ნო ხუნ­და­ძემ.

Facebook
Twitter
LinkedIn