ახალი მონოგრაფია – „საქართველო: ტრავმა და ტრიუმფი დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე“

თარიღი: 2022-06-18 13:45:32

შურთხია ბეროშვილი

„სა­ქარ­თვე­ლო: ტრავ­მა და ტრი­უმ­ფი და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე“ — ამ სა­ხელ­წო­დე­ბით და­იბ­ეჭ­დე­ბა მო­ნოგ­რა­ფია, რო­მე­ლიც შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ერ­ოვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ერო ფონ­დის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი კვლე­ვე­ბის საგ­რან­ტო პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში მომ­ზად­და. პრო­ექ­ტზე თსუ-ის ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის კულ­ტუ­რის კვლე­ვე­ბის სას­წავ­ლო-სა­მეც­ნი­ერო ინ­სტი­ტუ­ტის მკვლე­ვარ­თა ჯგუ­ფი (პროფ. ნი­ნო ჩი­ქო­ვა­ნი, ას­ოც. პრო­ფე­სო­რე­ბი ქე­თე­ვან კა­კი­ტე­ლაშ­ვი­ლი, ივ­ანე წე­რე­თე­ლი, ირ­აკ­ლი ჩხა­იძე, ას­ისტ. პროფ. მაია ქვრი­ვიშ­ვი­ლი, დოქ­ტო­რან­ტი ქე­თე­ვან ეფ­აძე) მუ­შა­ობ­და.

პრო­ფე­სორ ნი­ნო ჩი­ქო­ვა­ნის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ნაშ­რომ­ში, კულ­ტუ­რის კვლე­ვა­თა პა­რა­დიგ­მულ ჩარ­ჩო­ში, შეს­წავ­ლი­ლია საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის უკ­ან­ას­კნელ და და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბის პირ­ველ წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი. ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ და სო­ცი­ალ­ურ მეც­ნი­ერ­ებ­ებ­ში დაგ­რო­ვი­ლი ცოდ­ნა, გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ემ­პი­რი­ული მა­სა­ლა და კვლე­ვის პრო­ცეს­ში მო­ძი­ებ­ული მო­ნა­ცე­მე­ბი გა­ან­ალ­იზ­ებ­ულია კო­ლექ­ტი­ური მეხ­სი­ერ­ებ­ისა და კულ­ტუ­რუ­ლი ტრავ­მის თე­ორი­ათა, ას­ევე, გა­მარ­ჯვე­ბის ტრავ­მის კონ­ცეფ­ცი­ის ჭრილ­ში.

წიგ­ნი შედ­გე­ბა შე­სავ­ლის, ექ­ვსი თა­ვი­სა და დას­კვნი­სა­გან, მო­იც­ავს ქარ­თულ და ინ­გლი­სურ ტექ­სტებს, ერ­თვის ვრცე­ლი ბიბ­ლი­ოგ­რა­ფია. მას­ში გან­ხი­ლუ­ლია 80-იანი წლე­ბის მე­ორე ნა­ხე­ვარ­სა და 90-იანი წლე­ბის და­საწყის­ში ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბი, 1989 წლის 9 აპ­რი­ლი, რო­გორც პა­რა­დიგ­მუ­ლი მოვ­ლე­ნა, მი­სი რე­ზო­ნან­სი, თბი­ლი­სის ომი და სა­მო­ქა­ლა­ქო და­პი­რის­პი­რე­ბა, 90-იანი წლე­ბის ტრავ­მუ­ლი გა­რე­მო, ყო­ველ­დღი­ურ­ობა, რო­გორც ტრავ­მა, ტრავ­მი­სა და ტრი­უმ­ფის ას­ახ­ვა მხატ­ვრულ ტექ­სტებ­ში და ამ უკ­ან­ას­კნე­ლის რო­ლი რო­გორც ტრავ­მის კონ­სტრუ­ირ­ებ­აში, ას­ევე მის დაძ­ლე­ვა­ში.

დას­კვნა­ში შე­ჯა­მე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­ლექ­ტი­ური მეხ­სი­ერ­ებ­ისა და კულ­ტუ­რუ­ლი ტრავ­მის შეს­წავ­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ული ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი, რომ­ლე­ბიც საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დაშ­ლი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბის მო­პო­ვე­ბის პე­რი­ოდს ეხ­ება.

ნაშ­რო­მის პრე­ზენ­ტა­ცია 6-7 მა­ისს ბუ­და­პეშ­ტში, ცენ­ტრა­ლუ­რი ევ­რო­პის უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში შედ­გა.

Facebook
Twitter
LinkedIn